Gücünüzü x5 Katlayın
En Önemli 5 Özelliği 5 Kat Büyütün!
Süper Fiyat
+0 ,39
Sınırsız Pro SSD
Platform Tercihiniz?
Lütfen Web Sitenizi Barındırmak İstediğiniz Platformu Seçin*
*Bu seçimi dilediğiniz zaman tekrar değiştirebilirsiniz.
Linux
Windows

İŞBU HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HÜKÜMLERİ YASAL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE İLGİLİ OLARAK ÖNEMLİ BİLGİLER İÇERMEKTEDİR.

1. GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları (bu “Sözleşme”), Gülbahar Mah, Elif Sok. No:4 Kat: 1 Şişli-İstanbul Türkiye adresinde mukim ve bu adreste ar-ge, ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve online destek hizmet faaliyetlerini yürüten, Zincirlikuyu Vergi Dairesi’nde 2580894962 vergi numarası ile kayıtlı bulunan Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan Sonra NATRO olarak anılacaktır) ile MÜŞTERİ (NATRO üzerinde bir hesap açtıran ve müşteri olarak kayıtlı veya hizmet alan 3. gerçek ve tüzel kişiler) (bundan böyle “Siz” veya “Müşteri” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiş ve elektronik ortamda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlük kazanmış bir sözleşmedir. Bu Sözleşme ile birlikte NATRO’ya ait web sitesi www.natro.com (bu “Site”) ve bu sitede bulunan tüm ürün ve hizmetlerin (Bundan böyle tümü birden “Hizmetler" olarak anılacaktır) genel hüküm ve şartlar başlığı altında düzenlenmiş olduğu taraflarca kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ile satın aldığınız ya da bu Site aracılığıyla erişim sağladığınız Hizmetler için geçerli olan özel hüküm ve şartların yanı sıra yürürlüktedir.
Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz, bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.natro.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
Gizlilik Politikası, https://www.natro.com/sozlesmeler/gizlilik-sozlesmesi adresi üzerinde duyurulan gizlilik ilkeleri ile ilgili prensiplerin belirtildiği politikadır.
İşbu Sözleşme ’de kullanılan “biz”, "bize” ya da “bizim" terimleri NATRO anlamına gelecektir. “Siz”, “Sizin” “Müşteri” ya da “Kullanıcı” terimleri işbu Sözleşmeyi kabul eden tüm kişi ya da kurumlar anlamına gelecektir. NATRO sadece ve mutlak suretle kendi inisiyatifinde olmak üzere, işbu Sözleşmeyi ve işbu sözleşmeye dahil edilmiş olan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri her
zaman değiştirebilir ya da yenileyebilir. Söz konusu değişiklikler ya da yenilemeler (i) bu değişiklik ya da yenilemeleri size bildireceğimiz e-posta duyurusunun tarihi ya da web sitesinde yer aldığı tarih yani (ii) “Son Revizyon Tarihi” itibari ile derhal yürürlüğe girecektir.

2.    SİTENİN HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLME KOŞULLARI

Bu Siteden ve bu Sitede bulunan Hizmetlerden sadece, yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilecek olanlar yararlanabilir. Bu Siteyi ve bu Sitede bulunan hizmetleri kullanmakla kendinizin; (i) en az on sekiz (18)
yaşında olduğunuzu ve/veya (ii) yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapabilme ehliyetine başkaca yollarla sahip olduğunuzu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.
Eğer bu Sözleşmeyi kurumsal niteliği olan herhangi bir kurum adına akdediyorsanız, söz konusu kurumsal yapıyı işbu Sözleşmede yer alan hüküm ve şartlara göre temsil ve ilzam etmek için gerekli yasal yetkiyi haiz olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Bu durumda “siz”, “sizin” ya da “Kullanıcı” terimleri bu kurumsal yapıyı ifade eder. Şayet, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda kabul etmenizden sonra NATRO tarafından, söz konusu kurumsal yapıyı ilzam etmek için yasal yetkinizin olmadığı tespit edilirse, ödeme yükümlülükleri de dahil ve bununla sınırlı olmamak üzere, işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu olacağınız bilgileriniz dahilindedir.
NATRO, sahih ve kaynağı sizin kurumsal yapınızın yetkili bir temsilcisinden geldiği izlenimini makul surette uyandıracak herhangi bir talimata, ihbara, belgeye ya da benzeri iletişime itimat etmesi sonucu meydana gelecek hiçbir kayıp ya da zarardan sorumlu olmayacaktır. Bu talimat, ihbar, belge ya da iletişimin sahihliği hakkında makul şüphe olması durumunda, NATRO ek olarak söz konusu bilgilerin sahihliğini onaylamanızı isteyebilir. Ancak bu onaylama talebi NATRO’nun mükellefiyeti değildir.

Kurumlar adına temsil ve ilzama yetkili olduğu bilgisine istinaden hareket eden gerçek kişilerin kurum ile ilişiğinin kesilmesi halinde NATRO’nun bu hususu kendiliğinden tespit imkanı olmadığı tarafların malumu olmakla birlikte, kurumu temsilen hareket etmekte olan kişi/kişilerin kurumla ilişiğinin kesildiği bilgisi kurum tarafından ivedi olarak NATRO’ya bildirilmemiş ise, oluşabilecek tüm maddi ve manevi zararlardan kurum ve anılan gerçek kişi sorumlu olacaktır. NATRO’ya bu yönde bir bildirimin yapılmasının ardından NATRO tarafından bir hizmetin gerçek hak sahipliğinin tespitinin yapılması imkanı bulunmadığından NATRO’nun kayıtlarında yer alan kişi/kurum bilgileri dikkate alınacaktır. Bu sebeple kurumu temsilen sözleşmenin tarafı olan kimselerin tüm kayıtları kurum adına yaptırmış olması esastır. Kişilerin kurumları temsilen hareket etmekte olmasına karşın bu yönde bir bilgilendirmenin NATRO’ya yapılmamış olması halinde, NATRO’nun uhdesinde bulunan kayıtları dikkate almasından kaynaklanacak 3. Kişilerin de uğradığı zararlar dahil olmak üzere tüm maddi ve manevi zararlardan her ne nam ve hesap altında olursa olsun NATRO’nun sorumlu tutulamayacağı MÜŞTERİ tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.


3.    HESAPLAR; VERİLERİN AKTARILMASI

3.1    Müşteri Hesabı: Bu Sitenin bazı özelliklerine erişmek ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin bazılarını kullanabilmek için bir hesap (“Hesap”, “Müşteri Hesabı”) oluşturmanız gerecektir. NATRO’ya, Hesabınızı oluşturduğunuzda sunduğunuz tüm bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bu bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz tutacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. NATRO’nun, Hesap bilgilerinizin gerçek dışı, yanlış, süresi dolmuş ya da eksik olduğuna kanaat getirmesi halinde, NATRO’nun sadece ve mutlak surette kendi takdir yetkisi dahilinde hesabınızı askıya alma ya da sonlandırma, üyelik ve hizmet iptali de dahil olmak üzere tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu tarafların malumudur. Sizin yetkiniz dahilinde olsun ya da olmasın, hesabınızda gerçekleşecek tüm etkinliklerden sizin sorumlu sayılacağınız ve sınırlama olmaksızın müşteri numaranız/giriş kimliğiniz, şifreniz, ödeme metodu/metotları (aşağıda açıklanmıştır) ve güvenlik bilgileriniz dahil olmak üzere hesap bilgilerinizi mutlaka gizli tutmanız gerekliliği bilgileriniz dahilindedir.
Herhangi bir güvenlik ihlali yaşanması ya da hesabınızın yetkiniz haricinde kullanılması durumunda NATRO’yu derhal durumdan haberdar etmeniz gereklidir. NATRO, hesabınızın izinsiz kullanılmasından dolayı uğrayacağınız hiçbir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Bununla beraber, hesabınızın kullanılmasından dolayı neden olduğunuz NATRO’nun ya da üçüncü Kişilerin zararından sizin sorumlu tutulacağınız da bilgileriniz dahilindedir.
3.2    Verilerin Aktarımı: NATRO, hesabınızı oluşturduğunuzda sunduğunuz tüm bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz kabul ederek ve hesap bilgilerinizi doğru, güncel ve eksiksiz tutacağınızı kabul etmek sureti ile gerek yurt içi gerek yurt dışı Emniyet, Savcılık,
Mahkeme ve sair mercilerden gelen veya gelebilecek talepler üzerine tüm bilgilerinizi bu kişi veya kurumlarla paylaşabilir. Bu taleplere verilen cevaplarda NATRO’ya hesabınızı oluşturduğunuz sırada ve akabinde sunmuş olduğunuz tüm bilgi ve belgelerinizin talep eden kişi veya kurumlara verilebileceğini, teknik aksaklıklardan meydana gelebilecek herhangi bir hatalı bir bildirim bakımından herhangi bir hak veyahut talebiniz olmadığını işbu sözleşmenin kabulü ile kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. NATRO ’ya gelen “Yasal talepler; bilgi talepleri” Emniyet, Savcılık gibi soruşturma makamlarından gelebileceği gibi, Mahkemeler gibi kovuşturma makamlarından ve yine ilgili idari makamlardan da gelebilir. Yine 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu da dahil olmak üzere 5651 Sayılı Kanun, 5846 Sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca hak ihlali iddiası ile NATRO’ya ulaşılması halinde, 5651 Sayılı Kanun ve anılan kanunun uygulaması ve Yargıtay İçtihatları uyarınca Natro tarafından yasal merciler ve hak ihlali iddiasında bulunan tarafın tüm taleplerinin karşılanabileceği, talep edilen hallerde MÜŞTERİ bilgileri, loglar da dahil olmak üzere NATRO sisteminde kayıtlı tüm bilgilerin MÜŞTERİ’nin rızası, bilgisi ve talimatı aranmaksızın paylaşılacağı MÜŞTERİ’nin bilgileri dahilinde olup bu husus peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Yine 5651 Sayılı Kanun kapsamında içerik sağlayıcıya ulaşamadığından bahisle NATRO’ya ulaşan ihtarnamelerde dahil olmak üzere hukuka aykırı içerik iddiası ile yapılan tüm ihtaratlar sebebi ile talep halinde NATRO tarafından, içeriğin yayından çıkarılması, URL engellenmesi, üyeliğin askıya alınması, içerik sağlayıcının bilgilerinin paylaşılması, erişimin engellenmesi, yayının ve hizmetin durdurulması, üyelik iptali de dahil olmak üzere gerekli görülen tüm tedbirlerin alınabileceği Müşteri tarafından bilinmekle birlikte, peşinen gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Bu ve benzer hususlarla NATRO’nun bir dava ve şikayete taraf olması halinde 3. Kişilerin uğradığı zararlarda dahil olmak üzere uğradığı/uğraması muhtemel tüm maddi ve manevi zararların tazmini ve sorumluluğu Müşteri’ye aittir. NATRO sisteminde kayıtlı yetkili e-posta adresinden gelen tüm talimatların yerine getirilmesi bakımından 3. Kişilerce hak ihlali iddiasında bulunulması halinde NATRO’nun sorumluluğuna gidilmesi mümkün değildir.

3.3    Hizmet İç Transferi (Hizmet Devri): NATRO bazı hizmetlerinde iç transfer (Hizmet Devri) servisi sunmaktadır. Bireysel Müşterilerde Müşteri Hesabı altından transfer edilecek hizmet seçilerek “iç transfer talebi” ile Mevcut Müşteri T.C. Kimlik No ve
transferin yapılacağı Müşteri Numarası belirtilerek hizmet transfer isteği başlatılır. Kurumsal Müşterilerde ise sadece transferin yapılacağı Müşteri Numarası belirtilerek hizmet transfer isteği başlatılır. Transferi başlatan Müşteriye “Transfer Onayı” bildirimi sistemde tanımlı yetkili e-posta adresine gönderilir. Mevcut Müşterinin onayı ile hizmet transferinin yapılacağı Müşteriye istek bildirilir. Müşterinin Müşteri Hesabı’ndan bu isteği onaylaması ile hizmet transfer işlemi tamamlanır. Hizmet transfer isteğini başlatan Müşteri, transfer talebini karşı müşteri onaylamadığı süre içerisinde iptal edebilir. Her iki taraf tarafından onaylanmayan transfer istekleri onbeş (15) gün içerisinde otomatik olarak iptal edilir.
Hem Bireysel Müşteri hem de Kurumsal Müşteri hesaplarında NATRO öncelikle fatura bilgilerinde yer alan müşteri ad, soyad ve adres bilgilerini gerçek müşteri bilgisi olarak kabul etmektedir. Kurumsal Müşteri hesaplarında fatura bilgilerinde yer alan kurumun tam ticaret ünvanı ve adres bilgileri NATRO tarafından gerçek müşteri bilgileri olarak kabul edilecektir. Ancak her iki halde de gerek Bireysel gerekse de Kurumsal Müşteriye verilen Müşteri numarası ve Müşteriye ait şifrelerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve bu üçüncü kişilerin kendilerini, NATRO’ya, çalışanlarına, uzaktan destek ekibine Müşteri olarak tanıtmaları durumunda ve çeşitli taleplerde bulunmaları halinde NATRO adı geçen taleplerin yerine getirilmiş olmasından sorumlu tutulamaz.
NATRO her hâlükârda bir hesabın devri için müsait olunup olunmadığı, devrin mümkün olup olmadığı ve devrin tamamlanması için gereken zaman gibi konularda garanti veremez. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan NATRO hiçbir şekilde sorumlu değildir. WIPO (Fikri Mülkiyet Teşkilatı Örgütü) nezdinde alan adı uyuşmazlıklarına ilişkin yapılan şikayetler üzerinden verilen hakem ve/veya hakem heyeti kararları işbu sözleşmede yer alan tüm devir hükümlerinin istisnasıdır.

4.    UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

İşbu 4. madde kapsamında düzenlenen haller veya Müşteri’nin ve/veya Müşteri’nin ağ ve/veya hizmet kullanıcılarının bu tür kullanımlarına ilişkin doğan makul şüphe, işbu Sözleşme kapsamında kabul edilemez/yetkisiz kullanım sayılacaktır. Yetkisiz kullanım, NATRO’nun kabul edilebilir kullanım politikasının (acceptable use policy) dahil olmak üzere Site’de yer alan kurumsal politika ve sözleşmelerin ve işbu Sözleşme’nin esaslı ihlali olarak kabul edilir. Bu halde NATRO, yapacağı yazılı bildirimle, derhal etkili olmak üzere ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın işbu Sözleşme’yi feshetme ve/veya Müşteri’ye sağlanan Hizmetleri askıya alma hakkına sahip olacaktır. Müşteri, Hizmetler’i ve Site’yi, işbu 4. madde başta olmak üzere Sözleşme hükümlerine uyarak kullanacağını kabul eder.

4.1    Müşteri, bu Siteyi ve bu Sitede bulunan Hizmetler ile sunduğu tüm içerikleri, işbu Sözleşme ve uygulamadaki tüm ulusal ve uluslararası kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak kullanacaktır.
4.2    Müşteri, önceden hususi yazılı izin almaksızın başka bir Kullanıcının ya da başka bir kişi ya da kurumun kimliğiyle siteye girmeyecek ve başka bir Kullanıcıya, şahsa ya da kuruma vekaleti veya yazılı sözleşme veya izin belgesi olmaksızın içerik sunumu yapmayacaktır.
4.3    Müşteri, önceden hususi yazılı izinlerini almaksızın, Kullanıcı İçeriklerini (aşağıda açıklanmıştır) ya da başka bir Kullanıcı, kişi ya da kuruma ait kamuoyuna ifşa edilmemesi gereken ya da bu kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren bilgileri derlemeyecek ya da bunlardan yararlanmayacaktır. (Kişisel bilgi veriler, özel hayatın gizliliğini ihlal edecek türde bilgi, belge, veri ve kayıtlar)
4.4    Bu Site ve bu Sitede bulunan Hizmetler ya da içerikler (sadece ve tümüyle NATRO’nun takdir yetkisine göre belirlenecek olup) aşağıdaki biçimlerde kullanılmayacaktır:

4.4.1    BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER, 5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 8. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:


1.    MADDE 8- (1) İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesine karar verilir:

a)    26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1)    İntihara yönlendirme (madde 84),

2)    Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3)    Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4)    Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),

5)    Müstehcenlik (madde 226),

6)    Fuhuş (madde 227),

7)    Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları.
b)    25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.
4.4.2    BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN ŞEREFE KARŞI SUÇLARINI DÜZENLEYEN 8. Ve 9. MADDESİ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:
Hakaret

Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Haberleşmenin gizliliğini ihlal Madde 132-
(1)    Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.
(2)    Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3)    Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 2/7/2012-6352/79 md.) İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla
yayınlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

(4)    (Mülga: 2/7/2012-6352/79 md.)

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

Madde 133- (1) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(3) (Değişik: 2/7/2012-6352/80 md.) Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Özel hayatın gizliliğini ihlal
Madde 134- (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
(2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

Kişisel verilerin kaydedilmesi

Madde 135- (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı
oranında artırılır.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme

Madde 136- (1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
4.4.3    BU SİTE VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLER YA DA İÇERİKLER 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU’NUN MALVARLIĞINA İLİŞKİN SUÇLARI DÜZENLEYEN 10. BÖLÜMÜ UYARINCA SAYILAN SUÇLARI TEŞKİL EDECEK BİÇİMDE KULLANILAMAZ:

Hırsızlık

Madde 141- (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.)

Nitelikli hırsızlık

Madde 142- (1) Hırsızlık suçunun;

e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

4.4.4    BUNUN YANI SIRA:

Yasa dışı ya da yasa dışı etkinlikleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda;

Suç veya hileli davranış teşkil veya teşvik eden veya bunları kolaylaştıran tarzda;

Tahkir edici, taciz edici, kötüleyici vesair davranışlarda bulunarak ya da bu davranışları destekleyici ya da teşvik edici tarzda;
Nefret ve düşmanlığa yol açıcı söylemlerde bulunma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işleme, terörist etkinliklerde bulunma ya da insanlara, hayvanlara ya da mala karşı şiddet uygulama ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etmek;
Spam ya da diğer istenilmeyen toplu e-posta, istenmeyen, yetkisiz veya yasa dışı reklam, promosyon malzemeleri gönderme, bilgisayar ya da ağ korsanlığı ya da şifre kırma eylemlerinde bulunma ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici tarzda hareket etmek;
Spam ve önemsiz (junk) posta içeren veri depolamak veya yaymak;
Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek ve fikri mülkiyet haklarını ihlal eden materyal barındıran bağlantılar, veri aktarımını kontrol eden dosyalar (torrent) veya referanslar (veya bunların depolarını) içeren verileri depolamak veya yaymak;
Suç teşkil eden herhangi bir pornografik materyal içeren veya başkalarının bu tür materyalleri bulmasına yardımcı olduğu veya kolaylaştırdığı anlaşılan verileri depolamak veya yaymak;

Diğer Kullanıcıların, diğer kişilerin ya da kurumların özel hayatın gizliliği ya da kişilik haklarını ihlal etmek ya da Diğer Kullanıcılar, diğer kişilere ya da kurumlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğunuz gizlilik yükümlüklerini çiğnemek;
Bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin yerine getirilmesini aksatacak tarzda;
NATRO’nun diğer müşterilerini veya üçüncü kişileri engelleyen veya NATRO’nun ya da üçüncü kişilerin sistemlerine veya ağlarına zarar veren tarzda (herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Müşteri, NATRO’yu veya üçüncü kişileri engellediğini veya zarar verdiğini bildiği veya bilmesi gereken süreç veya programları çalıştıramaz);

Yazılım ya da donanımın işlevselliğini bozmak, aşırı kaynak kullanımı, sınırlandırmak ya da bunlara zarar vermek için tasarımlanmış ya da bu tür bozucu ve zararlı etkide bulunabilme özelliğini haiz spam, virüs, solucan, böcek, trojan ya da diğer kod, dosya ya da programları site içeriğine dahil etmek ya da yüklemek veya NATRO ya da NATRO’nun Hizmetleri ile ilgili olarak yanlış ya da yanıltıcı dil kullanmak ya da asılsız ya da küçük düşürücü iddia ya da ithamlarda bulunmak vb. tüm kötü niyetli eylemler bakımından da kullanılamaz.

Yukarıda sayılanların yanında NATRO 5651 Sayılı Kanun hükümlerini ihlal etmemekle yükümlü olmakla birlikte, MÜŞTERİ’de alınan hizmet dolayısı ile 5651 Sayılı Kanun’un hükümlerinden kaynaklanan ihtilaflarda anılan kanun hükümlerinden haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını, hizmet süresi boyunca anılan hükümlerde meydana gelen tüm değişikliklere de ayrıca bir ihtara gerek olmaksızın uymakla
yükümlü olduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
4.5    Müşteri, NATRO’dan hususi olarak yazılı izin almaksızın bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin, Ürünlerin, İçeriğin bir kısmı ya da tamamını başkaca bir ortama kopyalayamayacak ya da dağıtamayacaktır.
4.6    Müşteri, bu Site ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri ya da bu Siteyle ilgili
teknolojilerin hiçbir kısmını değiştiremeyecek ya da üzerinde oynama yapamayacaktır.

4.7    Müşteri, NATRO İçeriğine (aşağıda tanımı yapılmıştır) ya da Kullanıcı İçeriğine, Sitenin kendisinden başka bir teknolojiyle ya da başka araçlar vasıtasıyla ya da NATRO’nun öngöreceğinden farklı yollarla erişimde bulunamayacaktır.
4.8    NATRO’nun hususi yazılı iznini almaksızın herhangi bir ticari kullanım için NATRO’nun ilgili teknolojileri de dahil, bu Siteyi ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanamayacaktır.
4.9    NATRO, dilediği zaman sınırlama olmaksızın bu Sitede yer alan herhangi bir hususu ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri değiştirmeye, yenilemeye, belirli bir kısmında değişiklik yapma ya da bunların uygulamasına son verme hakkını saklı tutar.
4.10    NATRO Hizmetlerinin Kullanıcı’ya satışı ve teslimi esnasında, hizmet özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir. Kullanıcı, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili hizmet kapsamında yer almamasından dolayı NATRO'dan herhangi bir hak veya zarar iddiasıyla tazmin talebinde bulunamaz.

5.    NATRO İÇERİĞİNİN ve SAİR KULLANICI İÇERİĞİNİN KULLANILMASI

Yukarıdaki genel hükümlere ek olarak, Bölüm 5’teki hükümler özel olarak NATRO İçeriğini ve NATRO’nun kurumsal web sitelerine gönderilen Kullanıcı İçeriğini kullanmanız bakımından da geçerlidir.
5.1    NATRO İçeriği. Kullanıcı İçeriği hariç olmak üzere bu Sitede ve bu Sitede bulunan Hizmetlerde yer alan içerik ile sınırlama olmaksızın bunlarda bulunan metin, yazılım, scriptler, kaynak kodu, API, grafikler, fotoğraflar, sesler müzik, videolar ve arayüz özellikleri ile ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ("Natro İçeriği") daimi olarak NATRO’nun mülkiyetindedir ya da bunların kullanım hakkı NATRO’nun sahip olduğu imtiyaz dahilindedir ve bu içerik Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı ülkelerin fikir ve sanat eserlerinin korunması hakkındaki kanuna, patent, marka ve tasarım mevzuatları ile 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na ve Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı ülke kanunları kapsamındaki diğer fikri mülkiyet haklarına tabidir.
İşbu Sözleşmeyle telif hakları, markalar, patent ya da tasarım hakları kapsamında hiçbir hak ya da lisans verilmemektedir. NATRO, NATRO İçeriğinde, bu Sitede ve bu Sitede bulunan Hizmetlerde ya da bunlarla ilgili olarak açıkça belirtilmemiş tüm hakları saklı tutar ve işbu Sözleşme ile bu hakların hiçbiri devrolunmaz.
5.2    Kullanıcı İçeriği. Bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin bazı özellikleri Kullanıcıların (a) düşüncelerini, fikirlerini, önerilerini ya da bildirmek istedikleri diğer bilgileri (“Kullanıcı İçeriği”) ya da (b) fotoğraf ve videolar da dahil olmak ancak bunlarla da sınırlı kalmamak üzere edebi, sanat içerikli, müzikal ya da diğer içerikleri (Kullanıcı Sunumları ile birlikte “Kullanıcı İçeriği”) görmesine, göndermesine, yayınlamasına, paylaşmasına, depolamasına ya da bunlarla ilgili işlemler yapmasına olanak verebilecektir.
Bu Siteye ya da bu Sitede bulunan Hizmet kalemlerine Kullanıcı İçeriği göndermekle ya da Kullanıcı İçeriğini buralarda yayınlamakla NATRO’ya (i) Kullanıcı İçeriğinin sahibi- sağlayıcısı olduğunuz ve bu nedenle bu içeriği yayınlama hakkına sahip olduğunuz için ya da Kullanıcı İçeriğinin telif ya da mülkiyet hakkı sahibinden yazılı olarak, bu içeriği kullanmak üzere gerekli dağıtım haklarına, lisanslara, izinlere ve/veya diğer yetkilere sahip olduğunuz için Kullanıcı İçeriğini bu Site ya da bu Sitede bulunan Hizmetler üzerinden yayınlamak için gerekli tüm haklara sahip olduğunuzu ve (ii) üçüncü kişi haklarını ihlal etmediğiniz beyan ve taahhüt etmektesiniz.
NATRO’nun Müşteri’nin yukarıda anılan tüm kanun hükümleri ve mevzuat ile 3. Kişilerin haklarını ihlal niteliğinde eylemleri bakımından uğradığı/uğraması muhtemel tüm zararları Müşteri’ye rücu hakkı saklıdır.
5.3    Güvenlik. Bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan hizmetlerin güvenlikle ilgili özelliklerini (sınırlama olmaksızın NATRO İçeriği ya da Kullanıcı İçeriğinin kullanımını ya da kopyalanmasını yasaklayan ya da kısıtlayan sınırlandırıcı özellikler de dahil) engellemeyeceğinizi, bunları işlevsiz hale getirmeyeceğinizi ya da diğer yollarla bunların işlev görmesini önlemeyeceğinizi ve bu Sitenin ya da bu Sitede bulunan Hizmetlerin, NATRO İçeriğinin ya da Kullanıcı İçeriğinin kullanımını sınırlandırıcı yönde hareket etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

6.    NATRO’NUN KULLANICI İÇERİĞİNDEN YARARLANMASI

İşbu Bölüm 6’daki hükümler özel olarak NATRO İçeriğini ve NATRO’nun kurumsal web sitelerine gönderilen Kullanıcı İçeriğini kullanmanız için de geçerlidir. Uygulanacak hükümler, konuk olduğunuz web sitelerine gönderilen içerik içinde sahip olabileceğiniz mülkiyet ya da lisans haklarını (fikri ve sınai mülkiyet hakları da dahil) devretmek gibi bir etkiye sahip değildir ve bunun için öngörülmemişlerdir. Genel olarak sadece kendi Kullanıcı İçeriğinizden ya da Hesabınız üzerinden sunulan Kullanıcı İçeriğinizden ve bu içeriğin dağıtılmasından doğan sonuçlardan ve bunun için gerekli şartların yerine getirilmesinden sorumlu olacaksınız.
Kullanıcı Sunumları İle İlgili Olarak:

Sunumlarınızı tümüyle gönüllü olarak ve kendi iradenizle yapacağınızı, sunumlarınızın herhangi bir gizlilik ilişkisi teşkil etmeyeceğini kabul etmektesiniz.

(Kullanıcı Sunumları haricindeki) Kullanıcı İçeriği İle İlgili Olarak:

Sunuculuğunu NATRO’nun ya da bir başka hizmet sağlayıcısının yaptığı bir web sitesiniz varsa web sitenize yollanan Kullanıcı İçeriğinizdeki mülkiyetinizin ya da lisanslı haklarınızın tamamına sahip olmaya devam edeceksiniz. Bununla birlikte, Kullanıcı İçeriğinizi bu Siteye gönderir ya da bu Sitede yayınlarsanız,
Kullanıcı İçeriğinin bu Sitenin ve işbu Sözleşmenin öngördüğü biçimde dahil edilmesi ve kullanılmasına olanak vermek için NATRO’nun Kullanıcı İçeriğinize ait fikri hakları ve diğer müseccel hakları kullanması için NATRO’yu yetkilendirmiş olursunuz. Buna göre, işbu Sözleşmeyle NATRO’ya; sınırlama olmaksızın bu Sitenin tamamının ya da herhangi bir kısmının her türlü ortam ya da format içinde ve her türlü medya kanalı üzerinden hiçbir kısıtlama ya da başkaca bedel olmaksızın ya da size ya da diğer taraflara herhangi bir tebligatta bulunulmasını ya da izin alınmasını gerektirmeksizin promosyonu ve yeniden dağıtımı da dahil olmak üzere bunları kullanmak, çoğaltmak, dağıtmak, bunlardan türetilmiş yeni eserler oluşturmak ya da bunları diğer eserlerle birleştirmek, işlemek, veri elde etmek, görüntülemek ya da Kullanıcı İçeriğinizi bu Site ile ve NATRO’nun (ve bağlı şirketlerinin) ticari faaliyetinde ya da faaliyetlerinde ifa etmek için dünya çapında geçerli, münhasır olmayan ve telifsiz alt lisans hakkı vermektesiniz. Ayrıca, bununla ilgili olarak, size ya da diğer üçüncü taraflara ait her türlü tazminat, ihbar ya da izin alma hakkından da feragat etmektesiniz. Bunlara ek olarak, ayrıca, bu Sitenin her bir Kullanıcısına, bu Site üzerinden size ait Kullanıcı İçeriğine ("özel" ya da "şifre korumalı" olarak belirttiğiniz Kullanıcı İçeriği hariç) münhasır olmamak üzere erişme ve bu Sitenin ve işbu Sözleşmenin işlevleri gereği izin verildiği ölçüde size ait Kullanıcı İçeriğini kullanma, çoğaltma, dağıtma, bu içerikten türeme eserler oluşturma ve diğer eserlerle birleştirme, görüntüleme ve uygulama ve işleme hakkı da vermektesiniz. Kullanıcı İçeriğinizde sizin tarafınızdan verilen yukarıdaki imtiyaz hakları, size ait bu Kullanıcı İçeriği bu Siteden çıkarıldıktan ya da silindikten sonra ticari açıdan makul bir süre içinde sona erecektir. Bununla birlikte, Müşteri, NATRO’nun, Siteden çıkardığı ya da sildiği Kullanıcı İçeriğinin sunucu kopyalarını elinde tutabileceğini (fakat, NATRO bu içeriği dağıtma, görüntüleme ya da uygulama hakkına sahip olmayacaktır.) kabul etmektedir ve bu konuda Natro ile mutabıktır.

7.    HESABIN İZLENMESİ, HESABIN DURDURULMASI ve SONLANDIRILMASI

NATRO kural olarak (NATRO’nun sunuculuğunu yerine getirdiğini bir web sitesine yollanan ya da bu Siteye yollanan) Kullanıcı İçeriklerini izlemez, takip etmez. (5651 sayılı Kanun uyarınca) Bununla birlikte, NATRO içerik izleme hakkını saklı tutar (fakat bunu yapmakla yükümlü değildir) ve Kullanıcı İçeriklerinde yer alan herhangi bir unsurun bu Sözleşmeye uygunluğuna ya da bu Sözleşmeye uyup uymadığına karar vermek hakkını saklı tutar. NATRO, işbu Sözleşmeyi ihlal edici nitelikte her türlü içeriğin-materyalin yollanmasını ya da yayınlanmasını engellemek amacıyla (ihlal edici materyalin içeriği ve niteliği sadece ve tümüyle NATRO’nun kendi takdir yetkisi ile belirlenecektir) dilediği her zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın (ister NATRO’nun sunuculuğunu yaptığı bir web sitesine yollanmış olsun isterse de bu Siteye yollanmış olsun) Kullanıcı İçeriğinin herhangi bir bölümünü yayından çıkarabilir ve/veya Kullanıcıların bu Siteye ya da bu Sitede bulunan Hizmetlere içerik yollamasına ya da yayınlamasına son verebilir. NATRO, aynı zamanda, herhangi bir Kullanıcının sürekli olarak yasadışı davranışlar gösterdiğine kanaat getirmek için yeterli gerekçeye sahip olması halinde Kullanıcının bu Siteye ya da bu Sitede bulunan Hizmetlere erişim hakkını sonlandırabilir, askıya alabilir. NATRO’nun bu Siteye ya da bu Sitede bulunan Hizmetlere erişiminizi sonlandırması durumunda, NATRO, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisini kullanarak, kendisine ait sunucular üzerinde sakladığınız tüm veri ve dosyaları silme veya yok etme hakkına da sahip olacaktır.
Kaldı ki BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun) düzenleyici işlemler ile NATRO’ya yükleyeceği ek mükellefiyetler bakımından da NATRO kendisinden istenildiği şekilde BTK’nın ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin düzenleyici işlemlerine riayet ile mükelleftir. Bu mükellefiyetlere riayet etmesini takiben, bu mükellefiyetlere riayet etmesinden sebep Müşterinin ya da Kullanıcının her ne nam veya ad altında olursa olsun, NATRO’dan maddi veya manevi tazminat taleplerinde bulunamayacağı
tarafların malumudur.

Sözleşmenin herhangi bir sebepten dolayı fesih edilmesi durumunda para iadesi KESİNLİKLE YAPILMAZ.

8.    EK HAKLARIN SAKLI TUTULMASI
NATRO (i) Hizmetlerin sunulmasında ya da ifasında NATRO tarafından yapılmış olabilecek yanlışları düzeltmek için (alan adı tescilleri dahil) (ii) alan adı tescili sırasında yapılmış olabilecek yanlışları düzetmek ya da alan adı kayıtlarının bütünlüğünü ve sürekliliğini korumak için (iii) uygulamadaki ulusal ve uluslararası kanunlara, tüzüklere ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak için (iv) dava tebligatları da dahil yasal talepleri yerine getirmek için (v) ihtilafların çözümünde verilen kararları yerine getirmek için (vi) lehte ya da aleyhte sonuçlanabilecek hukuk davalarının ya da açılabilecek davaların gereğini yerine getirmek üzere yasal savunma yapmak için ya da (vii) NATRO ve bağlı şirketleri ile bunların görevlileri, çalışanları ve mümessilleri adına bağlayıcı olabilecek her türlü sivil ya da suç unsuru sorumluluktan kaçınmak için, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisi dahilinde gerekli görmesi durumunda (alan adı tescillerini iptal ya da feshetme hakkı da dahil) Hesaplara ya da Hizmetlere erişim (ya da denetleme) hakkını geri alma, erişimi engelleme, iptal etme, sonlandırma, askıya alma, kilitleme, dondurma, verileri yok etme, silme, paylaşma ya da değiştirme hakkını saklı tutar.
NATRO, Müşterilere ait her hesabı, aşırı alan, aşırı sistem kaynağı ya da bant genişliği kullanımı açısından denetlemek için gözden geçirme ve izin verilen seviyeleri aşan Hesaplara ek ücret uygulama ya da bu Hesapları durdurma ve/veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

MÜŞTERİ ayrıca, NATRO tarafından verilen hizmetin gerektiğinde başka bir firma tarafından verilmesini (hizmeti verecek olan işletmecinin değişmesini) kabul etmektedir. Bu durumda NATRO, MÜŞTERİ’ye ait her türlü MÜŞTERİ ve kredi kartı bilgilerini hizmeti verecek olan firma ile paylaşabilecektir. Bu paylaşımın Müşteri’nin kişisel verilerinin paylaşımı da dahil olmak üzere her ne nam ve hesap altında olursa olsun hak ihlali iddiasına konu edilemez. Bu husus Müşteri tarafından peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

9.    ANTI-SPAM POLİTİKASI, CEZAİ ŞART

MÜŞTERİ kesinlikle spam (alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimi) ve/veya Internet kullanıcılarını dil, sıklık ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek elektronik postalar (e-mail), Internet kullanıcılarının istekleri dışında ticari reklam elektronik postaları (e-mail) yollayamaz. Buna ek olarak, kendisine ait SMTP sunucusu bulunduran MÜŞTERİ, NATRO’dan SMTP hizmeti alsın ya da almasın, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. Kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar. Bu tarz gönderimler, NATRO’ya olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda NATRO sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, MÜŞTERİ’ye sağlanan servislerde aksamalara sebep olabilmektedir. Müşteri, NATRO’nun yukarıda sözü edilen “Anti-Spam Politikasını” okuyup anladığınız ve kabul ettiğiniz konusunda mutabık ve ayrıca, NATRO’nun, sadece ve tümüyle kendi takdir yetkisini kullanarak spam ya da yetki haricinde toplu e-posta aktarımında bulunduğuna ya da bununla bağlantılı olduğuna kanaat getireceği her türlü Hesabı derhal sonlandırabileceğini kabul etmektedir. Ek olarak, gerçek zararın makul düzeyde hesaplanamaması halinde, Hesabınızdan aktarılan ya da Hesabınızla başkaca yollarla bağlantılı olan her bir spam ya da istenmeyen toplu e-posta gönderimi için NATRO’ya spam ya da e-posta başına 1,00 Amerikan Doları tutarında cezai şart ödemesi yapmayı Müşteri kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

10.    MARKA VE/VEYA TELİF HAKKINA İLİŞKİN HAK İDDİALARI

NATRO fikri mülkiyet haklarının korunmasını desteklemektedir.

11.    ÜÇÜNCÜ KİŞİ WEB SİTELERİNİN LİNKLERİ

Bu Site ve bu Sitede bulunan Hizmetler NATRO’ya ait olmayan ya da onun tarafından yönetilmeyen üçüncü kişi web sitelerine bağlantılar içerebilir. NATRO, üçüncü kişi web sitelerinin içeriği, hüküm ve şartları, gizlilik politikası ya da uygulamaları ile ilgili
herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

12.    BEYAN VE TAAHHÜTLERLE İLGİLİ YASAL UYARI

MÜŞTERİ, BU SİTEYİ VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLERİN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU VE BU SİTENİN VE BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİN “OLDUĞU GİBİ”, “KULLANILABİLECEĞİ HALİYLE” VE “TÜM HATALARI İLE BİRLİKTE” TEDARİK EDİLMİŞ OLDUĞUNU ÖZELLİKLE KABUL, BEYAN VE
TAAHHÜT ETMEKTEDİR.

YUKARIDAKİ BEYAN VE TAAHHÜTLERE İLİŞKİN İRADE BEYANI MÜŞTERİ TARAFINDAN GAYRİ KABİLİ RÜCU OLARAK YAPILMIŞ OLUP BU SÖZLEŞMENİN SÜRESİNİN DOLMASINDAN YA DA FESHİNDEN YA DA BU SİTEYİ VEYA BU SİTEDE BULUNAN HİZMETLERİ KULLANMAYA SON VERMENİZDEN SONRA DAHİ GEÇERLİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR.

13.    SORUMLULUK ÜZERİNDEKİ SINIRLAMALAR

Aşağıdaki hükümleri okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz:

13.1    İşbu Sözleşme kapsamında size karşı sorumluluğumuz, sizin tarafınızca fiilen ödenen 12 aylık hizmet bedelini aşmayacaktır. 

13.2    Tarafımızdan kaynaklanan doğrudan ve öngörülebilir kayıp ve zararlardan dolayı size karşı sorumlu olacağız. İşbu Sözleşme hükümlerine uymazsak, işbu Sözleşme’yi ihlal etmemizin veya makul özen ve beceriyi kullanmamamızın doğrudan ve öngörülebilir bir sonucu olarak maruz kaldığınız kayıp veya zarardan sorumluyuz; ancak, doğrudan ve öngörülebilir olmayan hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu değiliz. Meydana gelen zararın bir dizi ilgili olayı içerdiği durumlarda, bunlar bu hükümler tahtında tek bir olay olarak değerlendirilecektir. 

13.3    Size karşı sorumluluğumuzu, hukuka aykırı olacak şekilde sınırlamamaktayız. Bu kapsamda, (i) bizim veya çalışanlarımızın, temsilcilerimizin veya alt yüklenicilerimizin kusurundan kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmadan veya (ii) dolandırıcılık veya hileli yanlış beyanlardan doğan sorumluluğumuz sınırlandırılmamaktadır.

13.4    Ticari kayıplardan sorumlu değiliz. Ürünleri herhangi bir ticari veya mesleki amaçla veya yeniden satış amacıyla kullanmanız halinde, herhangi bir kâr kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya fırsat kaybı ile ilgili olarak size karşı hiçbir yükümlülüğümüz olmayacaktır.

13.5    Bizim kontrolümüzde olup olmamasından bağımsız olarak, sistemi yeterli şekilde koruyamamanızdan kaynaklanan, herhangi bir virüs, Truva atı (Trojan horse) veya hizmetleri ya da sistemleri etkileyen başka bir devre dışı bırakma cihazı nedeniyle uğrayabileceğiniz doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarar ya da kayıptan sorumlu olmayacağız.

13.6    İşbu Sözleşme’nin tarafları olarak Müşteri olarak siz ve biz, Sözleşme hükümlerini sanki Sözleşme’nin bir tarafıymış gibi uygulama hakkına sahip olabilecek üçüncü tarafların haklarını açıkça işbu Sözleşme kapsamı dışında tuttuğumuzu kabul ve beyan ederiz.

14.    ÜCRETLER VE ÖDEME

NATRO, hizmet bedellerini, size sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Sipariş üzerindeki Ödeme Metodunuz, Hesabınızda aktif herhangi bir hizmet olduğu sürece geçerli tutulmalıdır. Site üzerinden hizmet(ler) sipariş ettiğinizde bu Siteden satın alınan Hizmetler için ödenmesi gereken tüm fiyat ve ücretleri ödemeyi kabul etmiş sayılırsınız. Kullanacağınız Hizmetler Hizmet şartları sona ermeden önce askıya alınmış, sonlandırılmış ya da devredilmiş olsa dahi aksi belirtilmediği sürece ödeyeceğiniz hiçbir ücret ya da bedel geri iade edilmez. 

NATRO, enflasyondan, NATRO’nun tedarikçileriyle bağlantılı olarak malzeme maliyet fiyat artışından ve/veya herhangi bir yasa veya düzenlemeden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, 30 (otuz) gün önceden bildirimde bulunarak fiyatlarımızı istediğimiz zaman değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Fiyat değişikliğini 30 (otuz) günlük bildirim süresi içinde değerlendirme hakkınız bulunmaktadır. Fiyat değişikliğini kabul etmemeniz halinde, fiyat değişikliği sizin lehinize olmadığı müddetçe, Sözleşme’nizi iptal etme hakkına sahip olacaksınız.

NATRO’dan aldığınız bazı Hizmetler için iptal talebinde bulunabilirsiniz. Hizmet iptal talebinize ilişkin iade süresi beş (5) işgünü ile tam bir faturalama dönemi arasında değişebilir. İadelere ilişkin ödemeler ilişkili sipariş sırasında belirttiğiniz ödeme metodu ile aynı kanal üzerinden veya talebiniz üzerine Natro Sanal Kart’ınıza ilgili tutarın yüklenmesi şeklinde yapılabilir. NATRO bazı hizmetlerini birleştirerek paket ürün, kampanya olarak sunabilir. Kampanyalı paket içerisinde ek “Alan adı Kayıt” hizmetinin sunulması durumunda, hizmet iade işleminde paket içerisinde sunulan alan adı kayıt hizmet bedeli iade tutarına dahil değildir.
Ürüne özel anlaşmada yasaklanmış olduğu durumlar hariç, Hizmetler için yapacağınız ödemelerinizi geçerli bir kredi kartı, banka havalesi/EFT ile; ya da NATRO’nun ücret ödemesi yapmak için yapılandırdığı bir hizmet olan “Natro Sanal Kart” Servisi veya PASSCODE uygulamasından faydalanarak yerine getirebilirsiniz ("bunların her biri birer "Ödeme Metodudur"). Kredi kartı ile ödemelerde belirlenen koşuların sağlanması halinde Natro’nun belirlediği komisyonlarla, taksit seçenekleri sunulabilir. Taksit sayıları, koşulları, taksit yapılabilecek kart türleri, bankalar ve komisyonları NATRO tarafından belirlenir ve NATRO bu koşullar ve seçenekler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
NATRO Hizmetlerinden bazıları OTOMATIK YENİLEME seçeneği sunmaktadır. Otomatik yenileme seçeneği detayları Hizmet’ten Hizmet’e değişiklik gösterebilir. Varsayılan ayar olarak otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece NATRO yenilenme süreleri geldiğinde Hizmetlerinizi otomatik olarak mevcut Hizmet süresi ile yenileyecek (örneğin 12 aylık ise 12 aylık, 24 aylık ise 24 aylık) ve NATRO’nun o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden sipariş üzerinde belirttiğiniz Ödeme Metodu ile ödemeyi tahsil edecektir.
Sınırlama olmaksızın (i) yenileme seçeneklerinizin ayarlanması ve (ii) kullandığınız Ödeme Metodunun/Metotlarının geçerli ve güncellenmiş olmasının sağlanması dahil olmak üzere Hesabınızla ilgili ayarları değiştirmek ve belirlemekle ilgili tüm sorumluluk sadece size aittir. Ayrıca, bunu yapmamanız halinde bu ihmalinizin Hizmet kesintisi ya da kaybına neden olabileceğini ve NATRO'nun bundan dolayı size ya da üçüncü kişilere karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.
MÜŞTERİ’nin sözleşmeyi yenilemek istememesi halinde 15 (onbeş) işgünü önceden otomatik yenilemeye devam etmemesi gerekmektedir. Bu durumda, NATRO, MÜŞTERİ’nin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde MÜŞTERİ’ye ait NATRO sunucularında bulunan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.
MÜŞTERİ’in NATRO ile SLA sözleşmesi imzalamış olması durumunda, otuz (30) günü aşmış borç bakiyesi var ise, Natro SLA’de tanımlanmış olan “Servis Kredisi” geçersiz olacaktır. Ödemelerin zamanında tahsil edilememiş olmasından kaynaklanan herhangi bir veri kaybı iddiasının NATRO’ya yönlendirilmesi mümkün değildir.
NATRO, güvenlik kuralları gereği, gerekli gördüğü ödeme işlemleri için ödemeyi durdurabilir ve/veya sizi arayarak sesli onay ile ödemenizi teyit edebilir, ayrıca gerekli gördüğü durumlarda ve koşullarla “3D secure” ile güvenli ödeme onayı isteyebilir.

ÖDEME METODLARI

14.1.    Kredi Kartı ile Peşin / Taksitli Ödeme
NATRO, bu sözleşmeyi kabul etmenizle, hizmet bedellerinin kayıt sırasında vermiş olduğunuz kredi kartı hesabından tahsil etme hakkına sahiptir.
Sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, NATRO’ya tahsilat için bildirdiğiniz kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sadece Müşteri sorumludur. Kredi kartının son kullanma tarihinin vb. bilgilerin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Hesabındaki (Müşteri Paneli) ilgili alandan değiştirmesi gerekmektedir.
NATRO, kredi kartı hesabınızdan tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, ilgili servislerinizi askıya alma ve/veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar. Müşteri bu takdirde yaşanabilecek veri kayıpları hakkında bilgilendirilmiş olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


14.2.    Havale / EFT İle Ödeme
Ödeme metodu olarak Banka Havalesi / EFT seçilmesi durumunda NATRO’ya ait Banka hesabına, Hesabınızda belirttiğiniz kişi ya da kurum adına açılmış banka hesabından en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde ödemenin yapılması sonucu NATRO hizmet aktivasyonunu yapar ve sizi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.


14.3.    Natro Sanal Kart ve PASSCODE İle Ödeme
Natro Sanal Kart uygulaması genel olarak ücret iade işlemleri için oluşturulmuş olup, talebinizle ilgili iade tutarınız Sanal Kartınıza yüklenebilmektedir. Ayrıca banka havalesi/EFT ile Natro Sanal Kart’ınıza yükleme yapabilir; yeterli bakiyeniz olması durumunda, sipariş sırasında Sanal Kart’ınızdan ilgili ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
NATRO tarafından bazı Hizmetler için geliştirilen PASSCODE uygulaması ile siparişiniz sırasında size daha önceden iletilmiş olan PASSCODE bilgilerini kullanarak ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

15.    TAZMİNAT

(i) Bu Siteyi ya da bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanmanız; (ii) işbu Sözleşmenin ya da bu Sözleşmenin yapısında yer alan kurumsal politikaları ve/veya anlaşmaların hükümlerini ihlal etmeniz ve/veya (iii) sınırlama olmaksızın her türlü fikri mülkiyet hakkı ile müseccel haklar da dahil olmak üzere üçüncü kişi haklarını ihlal etmeniz sonucu NATRO’nun, NATRO’nun görevlilerinin, çalışanlarının ve mümessillerinin maruz kalabileceği ya da üstlenmek zorunda kalacakları tüm hak iddialarına, taleplere, masraf ve harcamalara (buna İstanbul Barosunun tavsiye niteliğindeki vekalet ücret çizelgesinde yer alan vekalet ücretleri de dahildir) ve tüm diğer zararlara karşı NATRO’yu ve çalışanlarını koruyacağınızı, her türlü zarar ve ziyanını tazmin ve telafi edeceğinizi ve sayılan yasal sorumluluklara karşı beri kılacağınızı kabul ediyorsunuz.
Bu bölüm kapsamındaki tazminat yükümlülükleri, işbu Sözleşmenin sona ermesinden ya da feshinden ya da sizin Siteyi ya da Sitede bulunan Hizmetleri kullanmaya son vermenizden sonra da geçerli olmaya devam edecektir.

16.    MÜCBİR SEBEP 

16.1    Mücbir sebep, her halükarda bu hususlarla sınırlı olmaksızın; internet, veri, ağ, elektrik ve telekomünikasyon altyapısı ve tesislerindeki arızalar veya hatalar, yaygın siber saldırılar, siber suçlar, ağ saldırıları, (D)DoS saldırıları (Servis Dışı Bırakma Saldırıları), elektrik kesintileri, Müşteri’nin kullanımı için sağladığı ürün veya yazılımlardaki ayıplar, herhangi bir doğal afet, yıldırım veya yangın, iç karışıklıklar, hükümet önlemleri, seferberlik, savaş, terör saldırıları, ulaşımın engellenmesi, grev, lokavt, iş kesintileri, tedarikte durgunluk, bir veya daha fazla personelin hastalık nedeniyle devamsızlığı, salgın hastalıklar, pandemiler, ithalat ve ihracat engelleri anlamına gelecektir.

16.2    Gecikme veya ifa etmemenin, bir mücbir sebep halinden kaynaklanması kaydıyla ve bu ölçüde, mücbir sebep halinden etkilenen taraf, işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünün ifasındaki gecikmeden veya işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü ifa etmemekten dolayı işbu Sözleşme’yi ihlal etmiş addedilmeyecektir ve diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep halinden etkilenen tarafın yükümlülüğünü ifa süresi, mücbir sebep hali ile orantılı olarak uzatılacaktır. Bu madde, muaccel ve ödenmemiş herhangi bir tutarı ödeme yükümlülüğüne uygulanmaz.

16.3    Mücbir sebep halinin, başladığı tarihten itibaren bir (1) ayı aşan kesintisiz bir süre boyunca devam etmesi halinde, diğer taraf, mücbir sebep haline maruz kalan tarafa yapacağı yazılım bildirim ile işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir. Fesih bildiriminde, fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren yedi (7) günden az olmamak kaydıyla, Sözleşme’nin fesih tarihi belirtilecektir. Geçerli bir fesih bildirimi yapıldıktan sonra, işbu Sözleşme, bildirimde belirtilen fesih tarihinde sona erecektir.

17.    UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ, YARGI YETKİSİ

Yetkili Alan Adı Kayıt Operatörleri ve Uluslararası Alan Adı Uyuşmazlıklarının Çözümü Politikasına tabi ihtilaflar haricinde, işbu Sözleşme, kanunlar arası ihtilaf ilkelerine bakılmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde, tüm dava ve takiplerinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

18.    ÜNVANLAR VE BAŞLIKLAR; BAĞIMSIZ TAAHHÜTLER; BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşmenin unvan ve başlıkları sadece atıfta bulunulmasını kolaylaştırmak içindir ve taraflar arasında işbu Sözleşme ile mutabakata bağlanan hususları aksi surette yorumlamak ya da açıklamak için hiçbir biçimde kullanılamaz. İşbu Sözleşmedeki her bir beyan ve taahhüt her açıdan ayrı ve bağımsız bir beyan veya mutabakat olarak yorumlanacaktır. Yargı yetkisini haiz herhangi bir mahkeme tarafından işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yasa dışı, geçersiz ya da diğer biçimlerde icra edilemez olduğuna karar verilmesi durumunda, bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri (ve bu hükümlerin diğer kısımları) bundan etkilenmeyecektir ve kanunen izin verilen geniş kapsamda aynen geçerli ve uygulanabilir kalacaktır.

İş bu belge NATRO hizmetlerinin kullanımı hakkındaki şartları içerir ve gerekli görülen sözleşme ve belgelere ek yapılabilmektedir. NATRO’nun sunduğu tüm hizmetler bakımından hizmetin sunulduğu tarih itibari ile NATRO’ya ait internet sitesinde yer alan ilgili sözleşmelerin tamamı NATRO’dan alınan hizmetin tüm kapsamını oluşturmakla birlikte, incelenerek okunması ve kabulü gerekmektedir. Müşteri aldığı hizmete ilişkin sözleşmelerin tamamından haberdar olduğunu ve eksiksiz şekilde mutabık olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

19.    İLETİŞİM BİLGİLERİ

Bu Sözleşme ile ilgili sorularınız için legal@natro.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçerek tüm sorularınızı yöneltebilirsiniz.Son Revizyon Tarihi: 07.05.2024

Destek Gerekirse 7/24 Buradayız
Dilediğiniz kanaldan, ihtiyaç duyduğunuz her an bize ulaşın
Çerezler Hakkında Bilgilendirme Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Natro’yu kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.