Gücünüzü x5 Katlayın
En Önemli 5 Özelliği 5 Kat Büyütün!
Süper Fiyat
+0 ,39
Sınırsız Pro SSD
Platform Tercihiniz?
Lütfen Web Sitenizi Barındırmak İstediğiniz Platformu Seçin*
*Bu seçimi dilediğiniz zaman tekrar değiştirebilirsiniz.
Linux
Windows

SATILIK FİZİKSEL SUNUCU HİZMET SÖZLEŞMESİ
 

1. TARAFLAR
İşbu sözleşme (“Sözleşme”), Gülbahar Mah, Elif Sok. No:4 Kat: 1 Şişli-İstanbul Türkiye adresinde mukim ve bu adreste ar-ge, ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve online destek hizmet faaliyetlerini yürüten, Zincirlikuyu Vergi Dairesi’nde 2580894962 vergi numarası ile kayıtlı bulunan Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan Sonra NATRO olarak anılacaktır.) ile Site üzerinden NATRO ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.

2.    TANIMLAR

Bu sözleşmede geçen tanım ve kısıtlamalar aşağıdaki gibi anılacaktır:
2.1.    SİTE: www.natro.com adresinde bulunan web sitesidir.
2.2.    MÜŞTERİ PANELİ / HESABI: MÜŞTERİ’nin Site üzerinde MÜŞTERİ’ye ayrılmış özel alandan, hesap yönetimi, bilgi güncelleme ve satın alınan hizmetlerin kullanımı ve yönetimini yapmasını sağlayan
web sayfalarıdır.
2.3.    OTOMATİK YENİLEME: MÜŞTERİ’nin, bu sözleşmede belirtilen koşulların; MÜŞTERİ PANELİ’ndeki ilgili alanı işaretleyerek devam etmesini kabul etmesidir.
2.4.    FİZİKSEL SUNUCU: Müşteri satın alma hakkını kazanana kadar NATRO’ya ait olan kiralık fiziksel sunucular ile NATRO Veri Merkezinden yapılan barındırma.
2.5.    COLOCATION: Müşteri satın alma hakkını kazandıktan sonra sunucu donanımlarının NATRO Veri Merkezinde barındırılmasıdır.
2.6.    VERİ (DATA): İnternet ortamında erişilebilir olarak sunucu üzerinde muhafaza edilen ve zaman zaman değiştirilerek ekleme veya çıkarmalar yapılabilen her türlü renkli, renksiz, hareketli, sabit resim grafik veya sesli dijitalize edilmiş bilgi nitelikli her şey.
2.7.    VERİ MERKEZİ (Data Center): NATRO bünyesinde; bilgisayar, sunucu sistemleri ve telekomünikasyon ve depolama sistemleri gibi ilgili bileşenlerinin barındırıldığı merkez, tesistir. Yedekli enerji altyapısı, yedekli veri iletişimi bağlantıları, gelişmiş çevre - iklim kontrolleri ve güvenlik donanımlarını içeren yapıdır.

3.    SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

3.1.    MÜŞTERİ'nin NATRO’ya ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme’nin süresi yirmidört (24) aydır. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresi yirmidört (24) aydır.
3.2.    TARAFLAR’dan herhangi birinin Sözleşme süresinin dolacağı tarihten otuz (30) gün önce sözleşmeyi feshedeceğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmemesi durumunda (TARAFLAR’ın Madde 9’de belirtilen fesih hakları mahfuz kalmak kaydı ile) Sözleşme, yirmidört (24) aylık sürenin dolması ile beraber kendiliğinden 12 şer aylık müteakip sürelerle uzayacaktır. 24 aylık sözleşme süresinin dolacağı tarihten 30 gün önce Müşteri’nin yazılı olarak sözleşmeyi iptal talebinin NATRO’ya bildirilmemiş olması halinde; Müşteri’ye sunulan hizmet ayrıca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kendiliğinden co-location hizmetine dönüşmüş olacaktır.

4.    HİZMET’İN TANIMI

NATRO’nun MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’ye NATRO’ya ait fiziksel cihazın kiralanması ve bu cihazın NATRO Veri Merkezinde barındırılmasıdır. MÜŞTERİ bu hizmet ile kiralanmış olan cihazın NATRO’nun bağlı olduğu internet omurgasına bağlanmasına ek olarak, 24 ay süreyle NATRO tarafından belirlenecek ek bir bedelin ödenmesi sonucu ayrıca ilgili sunucuya 24 ayın sonunda sahip olacaktır.
MÜŞTERİ, belirlenen süre sonunda, sunucuyu teslim alabilecek olup, talebi halinde ve/veya 24 aylık sözleşme süresinde sözleşmeyi iptal etmemesi halinde işbu sözleşmede belirtilen şartlarla co-location hizmeti almaya devam edecektir. MÜŞTERİ’nin sözleşme süresi sonunda sunucuyu teslim almaması halinde yazılı olarak sözleşmeyi iptal ettiğini bildirmiş olsa dahi, sunucuyu teslim aldığı tarihe kadar geçecek süre için MÜŞTERİ tarafından ayrıca co-location hizmetinin bedeli ödenecektir. MÜŞTERİ, doğrudan NATRO omurgasına bağlı olan bu cihazı uzaktan erişim protokolleri aracılığı ile kontrol edebilecek ve yönetebilecektir.

5.    NATRO’NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve SORUMLULUKLARI

5.1.    NATRO, MÜŞTERİ’nin talep ettiği hizmet ya da hizmetler ile ilgili ücretlerin kredi kartından veya havale ile peşin tahsilatını takiben, MÜŞTERİ’nin servislerini kullanıma açar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir.
5.2.    NATRO, denetimi dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve servis aldığı Internet Servis Sağlayıcıları (ISS) sistemlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar, arıza, hata ve duraksamalardan dolayı MÜŞTERİ’nin maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun sonuç olarak vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bağlantı üzerinde oluşabilecek bu tür arızalardan dolayı hattın kesilmesi halinde MÜŞTERİ, NATRO’dan hiçbir hak ve tazminat isteğinde bulunamaz. Ancak NATRO, böyle bir arızanın olması halinde sözü geçen arızayı düzeltmek için azami gayreti sarf edecektir.
5.3.    NATRO hizmet aktivasyonu ile sunucu üzerinde meydana gelebilecek yazılım veya donanım ile ilgili arızalardan dolayı oluşacak bilgi kayıplarına karşın MÜŞTERİ’ye isteği doğrultusunda belirli kapasitede “yedekleme alanı” sağlamaktadır. Ancak sunucu üzerindeki her türlü veri yedekleme işlemi MÜŞTERİ sorumluluğundadır. MÜŞTERİ’nin yedekleme yapmadığı her türlü veri bakımından oluşabilecek kayıplardan tek başına sorumlu olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.
5.4.    Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup her hâlükârda, MÜŞTERİ’nin yaptıkları ve sunduğu bilgilerden NATRO sorumlu değildir. Sunulan bilgi ve belgelerin üçüncü şahıslar nezdinde bir zarara sebep olması halinde herhangi bir şekilde NATRO
aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde NATRO’nun uğrayacağı tüm zararlardan MÜŞTERİ sorumlu olup, müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (BEŞ) iş günü içerisinde NATRO’nun zararını nakden, defaten ve peşin olarak tazmin etmekle mükelleftir.
5.5.    MÜŞTERİ’ye ait web ortamında açılacak sayfalardaki bilgi, belge, veri ve içeriklerden NATRO sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği ile ilgili olarak çıkacak MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü hukuki ihtilaf bakımından NATRO’ya sorumluluk tevcih edilemeyecek ve gerek Mahkemeler gerek Savcılıklar gerekse BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından yapılacak her türlü talep veya bildirim halinde NATRO hizmeti durdurma, askıya alma, dondurma, iptal etme hakkına sahip olacaktır. Üçüncü şahıslar tarafından NATRO’nun sorumluluğuna gidilmesi halinde Üçüncü kişilerin tüm maddi ve manevi zararlarından dolayı sorumluluk MÜŞTERİ’ye ait olup NATRO’nun bütün maddi ve manevi zararları MÜŞTERİ tarafından tazmin edilecektir.
5.6.    MÜŞTERİ tarafından sunucu üzerinde yayınlanan web sitelerinde yapılacak olan her türlü faaliyetten kaynaklanan tüm hukuki (sözleşmesel, zarar, tazmin vb), cezai, mali ve idari mükellefiyet MÜŞTERİ’ye ait olup, müşteri ile NATRO arasında bu konuda ayrı ve bir sözleşme imzalanmadığı müddetçe yapılan faaliyetten doğacak her türlü hak, mükellefiyet, borç ve alacak MÜŞTERİ’ye aittir. NATRO ve MÜŞTERİ birbirinin kanuni temsilcisi, acentesi, vekili veya ticari mümessili, ortağı vb. değildirler.
5.7.    Söz konusu ekipman üzerindeki donanımsal arızaların giderilmesi, parça değiştirilmesi NATRO’nun sorumluluğundadır.
5.8.    NATRO, bu hizmet ile ilgili olarak MÜŞTERİ’ye temel konularda gerekli telefon desteği verebilecektir. MÜŞTERİ’ye ayrılan ekipmanın bulunduğu veri merkezinde verilecek olan destek için bu sözleşmeye konu olan “ek destek” paket uygulaması geçerli olacaktır. Temel destek içeriği Site’de belirtilen “Standart Sunucu Desteği” ile sınırlıdır.
5.9.    MÜŞTERİ, işin gereği, NATRO’nun gerektiğinde kendi sunucularını taşıyabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda, MÜŞTERİ’ye tahsil edilmiş bir IP adresi, farklı bir IP adresi ile değiştirilebilir. NATRO, MÜŞTERİ’ye tahsis edilmiş IP adreslerini sürekli olarak koruyabileceğini garanti etmemektedir. Bu durum NATRO tarafından sunulan tüm hizmetler için geçerli olmakla birlikte, hizmet içeriğinin değişmesi halinde de IP adresinin sürekli olarak korunamayacağını MÜŞTERİ peşinen kabul etmektedir.
5.10.    Servis Seviyesi Garantileri (Natro SLAs)
NATRO tüm müşterilerine Servis Seviyesi Sözleşmesi ile (NATRO SLAs – Service Level Agreement) standart servis seviyesi garantileri vermektedir. Bu sözleşmeye Site üzerinden ulaşılabilir.

6.    MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1.    Aşağıdaki haller veya MÜŞTERİ’nin ve/veya MÜŞTERİ’nin hizmet kullanıcılarının bu tür kullanımlarına ilişkin doğan makul şüphe, işbu Sözleşme kapsamında kabul edilemez/yetkisiz kullanım sayılacaktır. Yetkisiz kullanım, NATRO’nun kabul edilebilir kullanım politikasının (acceptable use policy) dahil olmak üzere Site’de yer alan kurumsal politika ve sözleşmelerin ve işbu Sözleşme’nin esaslı ihlali olarak kabul edilir. Bu halde, NATRO, yapacağı yazılı bildirimle, derhal etkili olmak üzere ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın işbu Sözleşme’yi feshetme ve/veya MÜŞTERİ’ye sağlanan hizmetleri askıya alma hakkına sahip olacaktır. Müşteri, 4. maddede tanımlanan hizmetleri ve NATRO’ya ait fiziksel ve sanal sunucuları, aşağıda belirtilen veriyi/verileri depolamak veya yaymak için kullanmamayı kabul eder: 

a)    kötü amaçlı içerik barındıran veya bunlara atıfta bulunan (virüsler, kötü amaçlı yazılımlar veya diğer zararlı yazılımlar gibi);
b)    üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden (Fikri Mülkiyet Hakları gibi) veya küçük düşürücü, zararlı, tehdit edici, taciz edici, ayrımcılığa sebebiyet veren, nefret dolu veya başka şekilde sakıncalı olan;
c)    suç veya hileli davranış teşkil veya teşvik eden veya bunları kolaylaştıran;
d)    fikri mülkiyet haklarını ihlal eden materyal barındıran bağlantılar, veri aktarımını kontrol eden dosyalar (torrent) veya referanslar (veya bunların depolarını) içeren;
e)    suç teşkil eden herhangi bir pornografik materyal içeren veya başkalarının bu tür materyalleri bulmasına yardımcı olduğu veya kolaylaştırdığı anlaşılan;
f)    üçüncü kişilerin kişisel verilerinin rıza veya başka bir dayanak olmaksızın işlenmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin gizliliğini ihlal eden;
g)    istenmeyen, yetkisiz veya yasa dışı reklam, promosyon malzemeleri, spam ve önemsiz (junk) posta içeren; veya
h)    NATRO’nun diğer müşterilerini veya üçüncü kişileri engelleyen veya NATRO’nun ya da üçüncü kişilerin sistemlerine veya ağlarına zarar veren (herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, MÜŞTERİ, NATRO’yu veya üçüncü kişileri engellediğini veya zarar verdiğini bildiği veya bilmesi gereken süreç veya programları çalıştıramaz).

6.2.    MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanuna, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’da dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.3.    MÜŞTERİ bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.4.    MÜŞTERİ işbu sözleşme ile NATRO’nun temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı, çözüm veya iş ortağı gibi ünvan ve statüleri kazanamayacağını kabul eder, kendisi ile ilgili üçüncü şahıslarla karşı ticari evrakında, tanıtım vasıtalarında, broşür ve ilanlarda, internet sitesinde, referansları arasında bu şekilde bildirimde bulunamaz.
6.5.    MÜŞTERİ, kendisine ayrılmış olan sunucu üzerinden toplu e-posta gönderimi (spamming), phishing ile dolandırıcılık yapılması, iç veya dış ağlara saldırı vb. yasadışı veya NATRO’nun veri tabanını kötü yönde etkileyecek durumlarda, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın sunucunun NATRO tarafından devre dışı bırakılacağını ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’un) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin düzenleyici işlemlerine, ICANN - İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) NATRO’nun ve TTNet’in koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır.
6.6.    MÜŞTERİ, sunucu üzerinde çalışma yapmak istemesi halinde bu talebini gerekçesi ile yazılı olarak 24 saat öncesinden NATRO’ya bildirecektir. NATRO tarafından verilecek onay ile gereken çalışmayı yapmak için NATRO’ya gelebilecek, geçerli olan kimliğini (ehliyet veya nüfus cüzdanı) ibraz ettikten sonra ilgili NATRO müşteri destek uzmanının gözetimi altında çalışabilecektir. MÜŞTERİ, NATRO’ya gelerek, NATRO Veri Merkezinde MÜŞTERİ’ye kiralanmış olan sunucu(lar) üzerinde uzaktan çalışma yetkisine sahip olacak personelin ismini yetkili imzalarca onaylanmış resmi bir yazı ile bildirecektir. NATRO’nun panelinde bulunan yetkili e-posta aracılığı ve sair yollarla çalışma yetkisini sorgulama ve ek onay talebinde bulunma hakkı saklı olmakla birlikte, görevi değildir.
6.7.    MÜŞTERİ, sunucu üzerindeki donanıma müdahale edemez, aksi takdirde tüm sorumluluk kendisine aittir. Böyle bir durumda 3. Kişilerin uğradığı zararlar da dahil olmak üzere oluşacak zararın tamamını herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın NATRO’ya nakden, defaten ve peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
6.8.    MÜŞTERİ, kendisine veya kendi müşterilerine ait alan adları (domain name) ile ilgili kiraları düzenli olarak alan adını tescil ettirdiği kuruluşa ödemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ, alan adlarına ait söz konusu ödemelerin yapılmamasından dolayı elektronik posta veya internet ağı (web) servislerinin askıya alınması, duraklatılması halinde sorumluluğun tamamı ile kendisine ait olduğunu ve NATRO’yu sorumlu tutamayacağını kabul eder. Müşteri, kendisine ait veya kendi müşterilerine ait alan adı (domain name) ile ilgili yapılması gereken ödemeleri ilgili kuruluşlara yapmadığı takdirde gerek kendisinin gerekse müşterisinin bilgi, belge veya verileri ile ilgili yedek, arşiv, geçmiş vb. bilgilerini Natro’dan talep edemez.
6.9.    Internet ortamında yayınlanan Web sayfaları ile ilgili bütün ekleme ve çıkarmalar NATRO tarafından sağlanacak imkanla MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup bu arada ortaya çıkabilecek her türlü telif haklarına ait hukuki, cezai, mali yükümlülük, hak ihlali iddialarından kaynak MÜŞTERİ tarafından üstlenilecek olup NATRO her zaman bu yükümlülüklerin ve doğuracağı sonuçlardan, üçüncü şahıslarla ilgili doğmuş, doğacak ihtilaflardan bağımsız olacak, tazmin mükellefiyetinden söz edilemeyecek ve sorumluluğuna gidilemeyecektir. Buna rağmen herhangi bir sebeple NATRO aleyhinde hukuki, cezai, mali, idari herhangi bir takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ NATRO’nun herhangi bir ihtarı veya ihbarı gerekmeksizin talep edeceği tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. Genel Servis Şartları Sözleşmesi’nde belirtilen ilgili maddelere ek olarak;

a.    Fiziksel sunucularda kabul edilmeyecek materyal örneklerine şunlar dahildir:
i.    IRCD (irc server’ları)
ii.    IRC script’leri/bot’ları
iii.    Korsan Yazılım/Warez
iv.    IP Tarayıcılar
v.    Bruteforce Programları/Script’leri/Uygulamaları
vi.    Mail Bomber’lar/spam script’leri
vii.    Escrow hesabı
viii.    Yatırım siteler (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi,
ix.    MLM/Saadet Zinciri) Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
x.    Çekiliş/kumar siteleri
xi.    Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
xii.    Yasa dışı faaliyetleri tanıtan siteler
xiii.    Warez/korsan/yasa dışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
xiv.    Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
xv.    Mailer Pro
xvi.    Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vs.) her tür yayını 

Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, Türk Ceza Kanunu ve 5651 Sayılı Kanun başta olmak üzere yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde NATRO, anlaşmayı feshetme, hizmeti durdurma ve askıya alma hakkını saklı tutar.

6.10.    NATRO tarafından sunucularda bulundurulan MÜŞTERİ’ye ait WEB sayfaları ve internet sitesinde lisanssız yazılım kullanılmaz, kullandırılmaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece NATRO’ya verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde NATRO’ya ulaştırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. NATRO’nun MÜŞTERİ’ye rücu hakkı saklıdır.
6.11.    NATRO tarafından muhafaza edilen sunucularda gelecek saldırılara ve bilgi hırsızlığına karşı MÜŞTERİ, NATRO tarafından kurulan güvenlik sistemine riayet etmek ve gizliliği korumakla yükümlüdür. NATRO’nun aldığı veya alınmasını önerdiği önlemlere rağmen MÜŞTERİ gereken özeni göstermez ve sitesinin kısmen veya tamamen zarar görmesine neden olursa bundan münhasıran MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ’nin yeterli derecede özen göstermemesi veya ihmali halinde sorumluluğu, kendi sitesi ile beraber NATRO ve üçüncü şahısların da göreceği zararların tazminini kapsar.
6.12.    MÜŞTERİ, NATRO ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, sistem kaynakları (CPU, RAM ve Network kaynakları), servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerde kesinlikle bulunamaz. Bu gibi durumlarda, NATRO, MÜŞTERİ’den sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktide NATRO, anlaşmayı feshetme hakkını saklı tutar. 
6.13.    MÜŞTERİ, bu sözleşmeyi onaylamakla, yürürlükteki Genel Servis Şartları Sözleşmesi Şartları ile Site’deki diğer politika ve kuralları kabul etmiş sayılmaktadır. MÜŞTERİ, almakta olduğu hizmetle ilgili tüm sözleşmeleri okuduğunu ve gerekli görülmesi halinde NATRO ile teati ederek taahhüt ve hükümler bakımından mutabık olunduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
6.14.    MÜŞTERİ ödemeleri zamanında ve tam olarak MÜŞTERİ PANELİ’ndeki şartlara bağlı olarak yapmakla yükümlüdür.

7.    ÜCRET VE ÖDEME

7.1.    NATRO, hizmet bedellerini, MÜŞTERİ’ye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e- posta yolu ile bildirmektedir.
7.2.    NATRO, MÜŞTERİ’nin bu sözleşmeyi kabul etmesiyle, hizmet bedellerini MÜŞTERİ’nin sipariş sırasında vermiş olduğu kredi kartı hesabından tahsil etme hakkına sahiptir.
7.3.    NATRO, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda NATRO’ya ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu NATRO hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.
7.4.    MÜŞTERİ sipariş detaylarında aylık ödemeyi seçmesi durumunda her ay ödemesini takip etmek ve düzenli yapmak ile yükümlüdür. MÜŞTERİ hizmeti(lerini), en geç MÜŞTERİ PANELİ’ nde belirtilen hizmet bitiş tarihinden önce yenilemelidir. MÜŞTERİ’nin yenileme işlemlerini gerçekleştirmemiş olmasından kaynaklanan veri kayıpları da dahil tüm maddi ve manevi zararlarından MÜŞTERİ bizzat sorumludur.
7.5.    MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve NATRO’nun 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı MÜŞTERİ PANELİ’ nde tanımlı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden 3 (üç) gün önce gerçekleştirilecektir.
7.6.    NATRO MÜŞTERİ tarafından verilen sipariş(lere) ait ödeme işlemini takiben fatura düzenler. MÜŞTERİ, düzenlenmiş faturalarına MÜŞTERİ PANELİ üzerinden ulaşabilir.
7.7.    NATRO tarafından MÜŞTERİ’ye ilgili bildirimler ile tahakkuk ettirilen ücretlerin süresi içerisinde ödenmemesi halinde; Amerikan Doları için aylık %3 gecikme faizi uygulanacaktır. Bu faiz oranın fahiş olmadığını Müşteri kabul eder. MÜŞTERİ’nin tahakkuk eden ücretleri ve gecikme faizini son ödeme tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde ödememesi durumunda ihtara gerek kalmaksızın MÜŞTERİ’ye verilen hizmetler NATRO tarafından her zaman durdurabileceği gibi, sözleşme NATRO tarafından bildirimsiz olarak tek taraflı olarak feshedilebilecektir. Sözleşmenin feshi halinde birikmiş bütün ücret ve gecikme faizleri muaccel hale gelip NATRO tarafından MÜŞTERİ’ye herhangi bir ihtar veya ihbar yapılmaksızın derhal ödenecektir. Sözleşmenin feshi ile NATRO’nun başlatacağı takipler dolayısı ile MÜŞTERİ fiili ödeme tarihine kadar veya sürecek takip boyunca da Amerikan Doları
üzerinden aylık %3 temerrüt faizi ve ilaveten toplam alacağı %10 u tutarında avukatlık ücretini NATRO’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
7.8.    Madde 7.7’e ek olarak; hizmet bitiş tarihini takip eden 7 (yedi) takvim günü içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda ilgili servisler duraklatılır. Hizmet bitiş tarihini takip eden 14 (on dört) takvim günü içerisinde hizmet yenileme bedellerine ilişkin ödemenin yapılmaması ve/veya tahsilatların
gerçekleştirilememesi durumunda da ilgili hizmete ilişkin tüm veriler güvenlik gereği silinerek hizmet otomatik olarak kapatılır, iptal edilir. İptal edilen hizmetlerde veri kaybından dolayı NATRO sorumlu tutulamaz. NATRO, hizmet bedelini tahsil edemediği dönemlere ilişkin olarak hizmeti durdurma, askıya alma, kilitleme vb. tüm tedbir önlemlerini alma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ, hizmet bedelini ödemediği döneme ilişkin herhangi bir hak kaybı iddiasını NATRO’ya yöneltemeyeceğini peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmetin ödemenin yapılmaması sebebi ile iptal edilmesi halinde, MÜŞTERİ satın almaya ilişkin mevcut tüm haklarını kaybeder. MÜŞTERİ’nin yeniden hizmet talep etmesi halinde hizmete kaldığı yerden devam edemez ve hizmet süresi yeniden başlar. Satın alma bakımından MÜŞTERİ’nin daha evvel ödediği ek bedeller var ise MÜŞTERİ bunların kendisine iadesini ve/veya yeni hizmet bedelinden düşülmesini talep edemez. MÜŞTERİ bu hususları hizmet döneminin başlangıç tarihinden itibaren gayrikabili rücu olarak kabul ettiğini peşinen taahhüt etmektedir.
7.9.    Sipariş sırasında belirtilen band genişliğinin ay içerisinde aşılması durumunda, Site’de belirtilen ekstra trafik fiyatları üzerinden NATRO tarafından “ekstra trafik kullanımı” bedeli aylık olarak faturalandırılır.
7.10.    NATRO, enflasyondan, NATRO’nun tedarikçileriyle bağlantılı olarak malzeme maliyet fiyat artışından ve/veya herhangi bir yasa veya düzenlemeden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, 1 (bir) ay önceden bildirimde bulunarak fiyatlarını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ’nin fiyat değişikliğini 1 (bir) aylık bildirim süresi içinde değerlendirme hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ’nin fiyat değişikliğini kabul etmemesi halinde, fiyat değişikliği MÜŞTERİ lehine olmadığı müddetçe, MÜŞTERİ’nin Sözleşme’yi iptal etme hakkı saklıdır. MÜŞTERİ’nin barındırma hizmetlerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki Sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiği anlamına gelmektedir.
7.11.    MÜŞTERİ’in NATRO ile SLA sözleşmesi imzalamış olması durumunda, 30 günü aşmış borç bakiyesi var ise, SLA’de tanımlanmış olan “Servis Kredisi” geçersiz olacaktır.

8.    GİZLİLİK

8.1.    MÜŞTERİ, NATRO hakkında öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul eder. Elde edilen veya hizmetin icrası sırasında ya da NATRO’ya ait iş yerine veya eklentilerinde NATRO kaynaklarına/sistemlerine erişim yoluyla vb. şekilde elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kullanmayacak, herhangi bir üçüncüsü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak, korumak ile mükellef olacaktır.
8.2.    Gizli bilgi; tüm Servis Ürünlerini; NATRO tarafından gizli olduğu bildirilen/bildirilmeyen her türlü bilgiyi; NATRO’nun iştigal ettiği her türlü iş (bunların keşfi, icadı araştırması, geliştirilmesi, imali ve satışı dâhil), süreç veya genel ticari faaliyetler (satış maliyetleri, kar, fiyatlandırma metotları, organizasyon ve personel listesi dâhil) ile ilgili her türlü bilgiyi ve bu madde kapsamında aksi
belirtilmedikçe NATRO bilgi kaynaklarına / sistemlerine (bilgisayar, iletişim ağı, her türlü iletişim aracı dâhil) erişim yoluyla elde edilen bütün bilgi veya verileri sayılanlara sınırlı olmak kaydıyla kapsamaktadır.
8.3.    Müşteri bu maddenin hilafına davranması halinde NATRO’nun bundan kaynaklanan tüm zararlarının yanı sıra her bir ihlal için 5000 Amerikan Doları cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu yükümlülük sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde de geçerli olup, MÜŞTERİ doğrudan veya dolayısıyla NATRO’nun faaliyet konusu alanlarda 5 yıl süre ile faaliyet göstermemeyi kabul ve taahhüt eder.

9.    SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ, AYKIRILIK ve FESHİ

9.1.    MÜŞTERİ’nin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye bildirilecektir. 7.10. madde hükümlerine halel getirmemek kaydıyla MÜŞTERİ, NATRO servislerini kullanmaya devam ederek, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır. MÜŞTERİ, NATRO’ya ait internet sitesinde yayınlanan ve güncellenen sözleşme hükümlerinden haberdar olmadığını iddia etme imkanı bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2.    MÜŞTERİ sözleşmeyi alınan hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile ve Müşteri Hizmetlerine iptal talebini iletmesi ile sonlandırabilir.
9.3.    MÜŞTERİ’nin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, NATRO sözleşmeyi durdurabilir, askıya alabilir, ve tazminatsız ve bildirimsiz olarak sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
9.4.    Aşağıdaki sebeplerden dolayı sözleşme NATRO tarafından ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilecektir.

a.    NATRO’un yazılı mutabakatı alınmadan MÜŞTERİ’nin alınmakta olduğu hizmetleri veya bu sözleşme ile kendisine tanınan hakları tamamen veya kısmen devretmesi
b.    MÜŞTERİ aleyhine iflas kararı alınması veya ödemelerini tatil edilmesi
c.    MÜŞTERİ’nin bu sözleşmenin Gizlilik maddesini ihlal etmesi
d.    MÜŞTERİ’nin madde 7.7’de öngörüldüğü üzere, NATRO tarafından sağlanan hizmetlerin bedelini ödemekte temerrüde düşmesi.
e.    MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya SERVİS KULLANIM ŞARTLARI’nda belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, NATRO, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir, askıya alabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
9.5.    MÜŞTERİ dilerse 24 ay dolmadan hizmet sonlandırma hakkına sahiptir. Ancak MÜŞTERİ’nin sözleşme süresinden önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde MÜŞTERİ’nin hizmeti aldığı süreye ilişkin hak iddiasında bulunması mümkün değildir. Normal koşullar altında sunucu hizmeti iptal edilse bile MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. Uzun dönem ücret ödemelerinde ve/veya satın alma tarihinden itibaren ilk 15 gün içinde, MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmetin süresi bitmeden ve/veya ödeme yaptığı dönemin sonuna gelmeden sunucu hizmetini iptal etmesi durumunda, hizmetin kullandığı süre göz önüne alınarak, ücret iadesi belli koşullar altında yapılır.
MÜŞTERİ’nin sunucu hizmetini iptal etmesi durumunda, hizmet iptaline kadar geçen süre boyunca yapılan indirimler, alınmayan aktivasyon ücretleri, başvuru bedelleri, sunucu kurulum bedelleri ve diğer fayda ve Müşteri’ye hizmet süresinde sağlanan her türlü menfaat ve indirim bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı hizmet süresine ilişkin bedelde dahil olmak üzere Müşteriye iade edilecek tutardan düşülür. Şu kadar ki; bu tutar hiçbir zaman, iptal ettirilme tarihinden hizmet süresi sonuna kadar olan dönem için ödenmesi gereken toplam tutarı aşmayacaktır.

10.    SUNUCU ÜZERİNDE KULANILACAK YAZILIMLARIN LİSANS VE FATURA KOPYALARI

MÜŞTERİ tarafından kullanılacak ve web sayfalarında kullandırılacak bütün yazılımlar bir ek halinde sözleşmenin imzası ile mevcut olanlar on beş (15) gün içinde, yeni alınacak olanlar da hizmet aktivasyon tarihini müteakip otuz (30) gün içinde NATRO’ya sunulacaktır.

11.    SORUMLULUK 

MÜŞTERİ, aşağıdaki hükümleri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini kabul ve beyan eder:
a)    İşbu Sözleşme kapsamında NATRO’nun MÜŞTERİ’ye karşı sorumluluğu, MÜŞTERİ tarafından fiilen ödenen 12 aylık hizmet bedelini aşmayacaktır.
b)    NATRO’dan kaynaklanan doğrudan ve öngörülebilir kayıp ve zararlardan dolayı NATRO, MÜŞTERİ’ye karşı sorumlu olacaktır. NATRO, bu Sözleşme koşullarına uymazsa, işbu Sözleşme’yi ihlal etmesinin veya makul özen ve beceriyi kullanmamasının doğrudan ve öngörülebilir bir sonucu olarak MÜŞTERİ’nin maruz kaldığı kayıp veya zarardan sorumludur, ancak doğrudan ve öngörülebilir olmayan hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu değildir. Meydana gelen zararın bir dizi ilgili olayı içerdiği durumlarda, bunlar bu hükümler tahtında tek bir olay olarak değerlendirilecektir. 
c)    NATRO, MÜŞTERİ’ye karşı sorumluluğunu, hukuka aykırı olacak şekilde sınırlamamaktadır. Bu kapsamda, (i) NATRO’nun veya çalışanlarının, temsilcilerinin veya alt yüklenicilerinin kusurundan kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmadan veya (ii) dolandırıcılık veya hileli yanlış beyanlardan doğan sorumluluğu sınırlandırılmamaktadır.
d)    NATRO, MÜŞTERİ’nin maruz kalabileceği ticari kayıplardan sorumlu değildir. MÜŞTERİ’nin ürünleri herhangi bir ticari veya mesleki amaçla veya yeniden satış amacıyla kullanması halinde, herhangi bir kar kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya fırsat kaybı ile ilgili olarak NATRO’nun MÜŞTERİ’ye karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.
e)    NATRO’nun kontrolünde olup olmamasından bağımsız olarak, MÜŞTERİ’nin sistemi yeterli şekilde koruyamamasından kaynaklanan, herhangi bir virüs, Truva atı (Trojan horse) veya hizmetleri ya da sistemleri etkileyen başka bir devre dışı bırakma cihazı nedeniyle Müşteri’nin uğrayabileceğiniz doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarar ya da kayıptan NATRO sorumlu olmayacaktır.
f)    İşbu Sözleşme’nin tarafları olarak MÜŞTERİ ve NATRO, Sözleşme hükümlerini sanki Sözleşme’nin bir tarafıymış gibi uygulama hakkına sahip olabilecek üçüncü tarafların haklarını açıkça işbu Sözleşme kapsamı dışında tuttuğunu kabul ve beyan ederler.

12.    MÜCBİR SEBEP

12.1.    Mücbir sebep, her hâlükârda bu hususlarla sınırlı olmaksızın; internet, veri, ağ, elektrik ve telekomünikasyon altyapısı ve tesislerindeki arızalar veya hatalar, yaygın siber saldırılar, siber suçlar, ağ saldırıları, (D)DoS saldırıları (Servis Dışı Bırakma Saldırıları), elektrik kesintileri, MÜŞTERİ’nin kullanımı için sağladığı ürün veya yazılımlardaki ayıplar, herhangi bir doğal afet, yıldırım veya yangın, iç karışıklıklar, hükümet önlemleri, seferberlik, savaş, terör saldırıları, ulaşımın engellenmesi, grev, lokavt, iş kesintileri, tedarikte durgunluk, bir veya daha fazla personelin hastalık nedeniyle devamsızlığı, salgın hastalıklar, pandemiler, ithalat ve ihracat engelleri anlamına gelecektir.
12.2.    Gecikme veya ifa etmemenin, bir mücbir sebep halinden kaynaklanması kaydıyla ve bu ölçüde, mücbir sebep halinden etkilenen taraf, işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünün ifasındaki gecikmeden veya işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü ifa etmemekten dolayı işbu Sözleşme’yi ihlal etmiş addedilmeyecektir ve diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep halinden etkilenen tarafın yükümlülüğünü ifa süresi, mücbir sebep hali ile orantılı olarak uzatılacaktır. Bu madde, muaccel ve ödenmemiş herhangi bir tutarı ödeme yükümlülüğüne uygulanmaz.
12.3.    Mücbir sebep halinin, başladığı tarihten itibaren bir (1) ayı aşan kesintisiz bir süre boyunca devam etmesi halinde, diğer taraf, mücbir sebep haline maruz kalan tarafa yapacağı yazılım bildirim ile işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir. Fesih bildiriminde, fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren yedi (7) günden az olmamak kaydıyla, Sözleşme’nin fesih tarihi belirtilecektir. Geçerli bir fesih bildirimi yapıldıktan sonra, işbu Sözleşme, bildirimde belirtilen fesih tarihinde sona erecektir. 

13.    UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve Merkez İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.Son Revizyon Tarihi: 07.05.2024

Destek Gerekirse 7/24 Buradayız
Dilediğiniz kanaldan, ihtiyaç duyduğunuz her an bize ulaşın
Çerezler Hakkında Bilgilendirme Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Natro’yu kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.