Gücünüzü x5 Katlayın
En Önemli 5 Özelliği 5 Kat Büyütün!
Süper Fiyat
+0 ,39
Sınırsız Pro SSD
Platform Tercihiniz?
Lütfen Web Sitenizi Barındırmak İstediğiniz Platformu Seçin*
*Bu seçimi dilediğiniz zaman tekrar değiştirebilirsiniz.
Linux
Windows
Natro Bulunur Ol Hizmet Sözleşmesi
  1. TARAFLAR
İş bu sözleşme, Esentepe Mah, Elif Sok. No:4 Kat: 1 Şişli-İstanbul Türkiye adresinde mukim ve bu adreste ar-ge, ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve online destek hizmet faaliyetlerini yürüten, Zincirlikuyu Vergi Dairesi’nde 2580894962 vergi numarası ile kayıtlı bulunan Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan Sonra NATRO olarak anılacaktır ile NATRO’ya ait web sitesi www.natro.com (bundan sonra “Site” olarak anılacaktır.) üzerinden NATRO ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.
  1. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
MÜŞTERİ'nin NATRO’ya ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer ve 1 yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Sözleşmenin yenilenmesine ilişkin hükümler aşağıda düzenlenmiştir.
  1. HİZMET’İN TANIMI
NATRO’nun MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu ‘Bulunur Ol’ hizmeti temel olarak, müşterinin verdiği işletme adı, adresi, telefon numarası, menü ve web sitelerinin URL’i gibi bilgileri kendisine tahsis edilen panelde bulunan ve kendisinin seçeceği harita servislerine ve çevrimiçi işletme dizinlerine kayıt ettirmesinden ibarettir. Bu hizmet ile müşterinin verdiği işletme bilgileri seçecekleri harita servislerine ve çevrimiçi işletme dizinlerine eklenir, bu uygulamalarda güncellenir ve yayınlanır. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında sadece “Bulunur Ol’ (harita ve mekan kayıt servisi) hizmetinden faydalanabilir. NATRO, üçüncü taraflara, harita servisleri ve çevrimiçi dizinler tarafından yayınlanması için desteklenen veri alanlarına, müşteri tarafından paylaşılan tüm profil verilerini aktarır. Üçüncü kişilerin very alanlarının farklılık göstermesi nedeniyle her bir platform bakımından aynı içerik ve verinin girilmesinin mümkün olmadığı MÜŞTERİ tarafından peşinen Kabul, beyan ve taahhüt edilir. (Örneğin; bazıları fotoğraflar ve menülerin yayınlanmasını desteklerken diğerleri bunu yapmayabilir.) Verilerin yayınlanması, üçüncü tarafların içerik politikalarına tabidir. MÜŞTERI bu anlaşma ile bilgilerinin üçüncü taraflar tarafından kullanılacağını kabul eder. NATRO üçüncü taraf web sitelerinin içeriği, hüküm ve koşulları, gizlilik politikaları veya uygulamaları için sorumluluk kabul etmez. NATRO herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin içeriğini sansürleyemez veya düzenleyemez. Üçüncü taraflar, MÜŞTERI’nin içeriğini çevrimiçi hizmetleri işleten diğer ortaklarla paylaşabilir. Ortak sitelerdeki bu girişler NATRO ile hiçbir etkisi olmayan ve herhangi bir zamanda değiştirilebilen veya kesilebilen gönüllü bir ek hizmettir. Üçüncü tarafların sağladığı bu hizmetlerden NATRO sorumlu değildir. Bu ek hizmetlerdeki değişiklikler NATRO ile sözleşmenin geçerliliğini etkilemez ve MÜŞTERİ tarafından bu nevi değişiklikler nedeniyle NATRO’ya karşı bir zarar ve ziyan nedeniyle talepte bulunulamaz.
MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site’de yayınlanan tüm NATRO politika ve prosedürlerini okuduğunu, anladığını, mutabık olduğunu ve bu sözleşmenin hükümlerine uymayı kabul etmiş sayılır.
  1. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, NATRO’ nun yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, NATRO işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. NATRO’nun bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ NATRO’dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, NATRO’nun, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
4.2. MÜŞTERİ, NATRO MÜŞTERİlerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda NATRO, sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. Her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve NATRO’nun sorumluluğuna gidemez.

4.3. İÇERİK
4.3.1. MÜŞTERİ, işbu sözleşme kapsamında gireceği içerikte yer alan bilgiler bakımından tek ve gerçek hak sahibi olduğunu, yayına konu içeriğin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet ve kişilik hakları da dahil olmak üzere haklarını ihlal etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, şiddeti yücelten veya hakaret içeren girişleri, ırkçı, ayrımcı, erotik, pornografik, uyuşturucu madde, tütün ve alkol kullanımını özendirici ve ilgili mevzuata aykırı içerik girmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu nevi hukuk ve ahlak kurallarına aykırı içerik nedeniyle NATRO’nun ihtar ve ihbara gerek olmaksızın, bedelsiz ve tazminatsız olarak sözleşmeyi fesih hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.
4.3.2. MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya MÜŞTERİlerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
4.3.3. MÜŞTERİ’NİN kullandığı hizmette muhafaza edeceği ve müşteri panelinden yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, NATRO’yu her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple NATRO aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, NATRO’nun ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. MÜŞTERİ’nin hukuka aykırı eylemleri sebebi ile NATRO aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde NATRO’nun davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ hangi gerekçe ile olursa olsun İÇERİK bakımından NATRO’nun sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3.4. NATRO, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle MÜŞTERİ, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol edeceklerdir. Kendilerine ulaşan bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran MÜŞTERİ’ye aittir. NATRO, sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal, TC. Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan veya doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.
4.3.5. Taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. MÜŞTERİ’nin NATRO’dan hizmet satın alması, MÜŞTERİ’ye NATRO’nun Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile, know- how, ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, MÜŞTERİ’nin NATRO’nun açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aksi belirtilen durumlar haricinde sistem ve bilgi güvenliklerinden kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur.
4.3.6. MÜŞTERİ’nin, hizmet kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde NATRO’nun bilgi silme, yayını durdurma, askıya alma zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan MÜŞTERİ, NATRO’nun alacağı tedbirlere karşı hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.
4.3.7. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında 5651 sayılı yasa gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da NATRO’ ya bildireceğini aksi halde NATRO’nun uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile NATRO’dan resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talepte bulunulması halinde MÜŞTERİ’nin sistemde kayıtlı bilgilerinin ve log kayıtlarının paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, NATRO’nun bu ve benzeri bilgilerin resmi makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı Yasa Uyarınca NATRO’ya hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halinde NATRO’nun erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, askıya alınması, hizmetin ve hizmet sözleşmesinin iptali de dahi olmak üzere hukuka aykırılık teşkil eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, bu yönde talepler sebebi ile NATRO’nun aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz.
4.3.8. Sözleşme süresince MÜŞTERI kendisi veya üçüncü kişi için bir giriş oluşturma ve bu girişi internet üzerindeki çeşitli çevrimiçi işletme dizinlerinde ve şirket rehberlerinde yayınlama olanağına sahiptir. MÜŞTERİ, bu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını NATRO’nun yazılı onayı olmadıkça üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
4.3.9. MÜŞTERİ, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının NATRO tarafından askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. NATRO dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.
MÜŞTERİ, NATRO’nun hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı NATRO’nun zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda NATRO ile mutabıktır.
4.3.10. Talep eden her kim olursa olsun, NATRO’nun Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.

      5. DEPOLAMA, YEDEKLEME ve GÜVENLİK

NATRO, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. MÜŞTERİ tamamen MÜŞTERİ Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. ÜCRET VE ÖDEME
5.1. MÜŞTERİ, NATRO Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Sözleşmeye konu hizmet bedeli ve ilgili vergiler Sözleşmenin imza tarihinde MÜŞTERİ tarafından tek seferde ödenecektir.
5.2. NATRO hizmetleri OTOMATIK YENİLEME seçeneği sunmaktadır. Varsayılan ayar olarak otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece NATRO yenilenme süreleri geldiğinde Hizmetlerinizi otomatik olarak mevcut Hizmet süresi ile yenileyecek ve NATRO’nun o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden sipariş üzerinde belirttiğiniz Ödeme Metodu ile ödemeyi tahsil edecektir.
Satın aldığınız ürünlerle otomatik yenileme hizmetimize kayıt olmuş olursunuz. Bu hizmet sayesinde ürünleriniz süreleri dolmadan kısa süre önce kayıtlı ödeme yönteminiz kullanarak güncel fiyatlardan otomatik olarak yenilenir, sizin ayrıca bir işlem yapmanız gerekmemektedir. Dilediğiniz takdirde NATRO hesabınızdan otomatik yenileme özelliğini iptal etme hakkına sahipsiniz. Otomatik yenileme talebinizin iptaline ilişkin NATRO’nun gönderdiği yazılı teyit olmaksızın bu özelliğin kapatıldığı iddiasında bulunulması mümkün değildir.
5.3. MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve NATRO’nun 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden üç (3) gün önce gerçekleştirilecektir.
5.4. NATRO, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de belirtilmiş olunan NATRO’ya ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu NATRO hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİyi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.
5.5. “Bulunur Ol” harita ve mekan servis hizmeti için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben doksan (90) gün içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. Bu durum MÜŞTERİ tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Müşterinin ürünü yenilememesi durumunda harita ve mekan servislerindeki işletme profillerinin takibi durdurulur ve müşterinin üçüncü kurumlardaki işletme profillerinden NATRO sorumlu olmaz. Sözleşmenin herhangi bir neden ile sona ermesi halinde müşterinin hesap yönetimini talep etmesi halinde NATRO tarafından MÜŞTERİ’ye yalnızca Google My Business hesabı bilgileri için transfer işlemi gerçekleştirilir. MÜŞTERİ, Sözleşmenin sona ermesi halinde NATRO tarafından işbu Sözleşme konusu hizmetin ifasına konu olan platformalara ilişkin bir hesap devretmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi yahut anılan ödemeye ilişkin dekontun NATRO’ya ulaştırılmaması vb. hallerde MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici yahut kalıcı olarak hizmetin sonlandırılması sebebi ile veri kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiası ile NATRO’nun sorumluluğuna gidemeyeceğini ödemelerin düzenli yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin NATRO’ya yazılı bilgilendirme yapılmasının MÜŞTERİ’nin takibinde olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.
5.6. NATRO’dan alınan hizmetin yenilenmesi sorasında ödenen ücretler iade edilmez.
  1. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ, AYKIRILIK ve FESHİ
6.1. NATRO istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, NATRO Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site’de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, NATRO’nun Site’de yer alan sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
6.2. MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya tüm NATRO politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, NATRO, MÜŞTERİye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa yazılı olarak ihtar edilir; söz konusu ihtarın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.
6.3. MÜŞTERİ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, NATRO sözleşmeyi sonlandırabilir, hizmeti durdurabilir, askıya alabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
6.4. MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile sonlandırabilir.
  1. CAYMA HAKKI / İADE KOŞULLARI
MÜŞTERİ Sözleşmenin kurulma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde cayma hakkınına sahiptir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, MÜŞTERİ’nin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet için ücret iadesi yapılmaz.
  1. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.
  1. MÜCBİR SEBEP
9.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.
9.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.
  1. SON HÜKÜM
İş bu sözleşme bununla birlikte 10 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. NATRO gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini ve NATRO’ya ait internet sitesinde yayınlandığı tarih itibari ile geçerli olacağını peşinen gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt eder.
 
Destek Gerekirse 7/24 Buradayız
Dilediğiniz kanaldan, ihtiyaç duyduğunuz her an bize ulaşın
Çerezler Hakkında Bilgilendirme Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Natro’yu kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.