Gücünüzü x5 Katlayın
En Önemli 5 Özelliği 5 Kat Büyütün!
Süper Fiyat
+0 ,39
Sınırsız Pro SSD
Platform Tercihiniz?
Lütfen Web Sitenizi Barındırmak İstediğiniz Platformu Seçin*
*Bu seçimi dilediğiniz zaman tekrar değiştirebilirsiniz.
Linux
Windows

E-POSTA BARINDIRMA (E-MAIL HOSTING) SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR
İşbu sözleşme (“Sözleşme”), Gülbahar Mah, Elif Sok. No:4 Kat: 1 Şişli-İstanbul Türkiye adresinde mukim ve bu adreste ar-ge, ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve online destek hizmet faaliyetlerini yürüten, Zincirlikuyu Vergi Dairesi’nde 2580894962 vergi numarası ile kayıtlı bulunan Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan Sonra NATRO olarak anılacaktır) ile NATRO’ya ait web sitesi www.natro.com (bu “Site”) üzerinden NATRO ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.
Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.natro.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri (Genel Servis Şartları Sözleşmesi dahil) okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2.    SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

MÜŞTERİ 'nin NATRO’ya ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresizdir.

3.    HİZMET’İN TANIMI
NATRO’nun MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerine bağlı olarak çalışacak e-posta adreslerinin ve bahsi geçen adreslerde var olan ve gelecekte üretilecek tüm e-posta içeriklerinin ve eklerinin NATRO’nun sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden kontrollü şekilde paylaşılmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “Mail Hosting” hizmetinden faydalanabilir. MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site’de yayınlanan tüm NATRO politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.
3.1.    İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, NATRO Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir:
3.1.1.    Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler),
3.1.2.    Donanım arızaları,
3.1.3.    Periyodik Bakım prosedürleri veya NATRO’nun zaman zaman üstlendiği onarımlar,
3.1.4.    Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın NATRO’nun kontrolü dışındaki veya NATRO tarafından öngörülemeyen nedenler
3.2.    MÜŞTERİ, NATRO’nun Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir. NATRO’nun sunduğu hizmet bakımından herhangi bir sebeple kesinti, arıza, erişim engeli vb. sorunların yaşanması halinde MÜŞTERİ’nin NATRO’ya bununla ilgili olarak hak kaybı iddiası ile talep yöneltmesi mümkün olmayıp, bu durumun sözleşme ihlali olduğu iddiasında bulunamayacağını MÜŞTERİ tarafından peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
3.3.    NATRO, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir.
3.4.    Servis Sürekliliği Garantileri (Natro SLAs) NATRO tüm MÜŞTERİ’lerine Servis Seviyesi Sözleşmesi ile (SLA – Service Level Agreement) standart servis seviyesi garantileri vermektedir. Bu sözleşmeye Site üzerinden ulaşılabilir.
3.5.    SSL Sertifikaları belirli ürün veya Hizmetler tarafından sınırlandırılmışlar dışında, NATRO hizmetleri ile birlikte kullanmak için NATRO’dan veya NATRO’nun bağlı olduğu şirketlerden satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafında belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma
servisine aktarılamaz. MÜŞTERİ’nin NATRO sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, NATRO ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır. Güvenlik nedeni ile MÜŞTERİ isteği olması durumunda dahi, NATRO hiçbir zaman MÜŞTERİ’ye ait özel anahtarı bırakmayacaktır. MÜŞTERİ’nin SSL Sertifikasını dışarı aktarıp özel anahtarını NATRO sunucuları dışında kullanmak istemesi durumunda, bu isteğini Hizmet satın alma başlangıcından en geç otuz (30) gün içerisinde NATRO’ya yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.
3.6.    Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar (TrendMicro AV, Google Adwords, Marka Tescili, vb.) MÜŞTERİ NATRO tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (tümüne birden “Hizmetler”) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı NATRO sorumlu tutulamaz. NATRO bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir. MÜŞTERİ’nin 3. Kişi ve kurumlarla gerçekleştirdiği hizmet alımı sebebi ile NATRO’nun biz zarara uğraması halinde MÜŞTERİ NATRO’nun uğradığı zararı tazminle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.    MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.    MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği T.C. Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, NATRO’ nun yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, NATRO işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. NATRO’nun bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ NATRO’dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, NATRO’nun, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan 3. Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
4.2.    MÜŞTERİ, NATRO MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda NATRO, sözleşmeyi feshetme, askıya alma, dondurma vb. Her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve NATRO’nun sorumluluğuna gidemez.

4.3.    İÇERİK
4.3.1.    MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya MÜŞTERİ’lerine ait web sayfalarının, ftp ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
4.3.2.    MÜŞTERİ ’nin kullandığı hosting sisteminde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, NATRO’yu her hâlükârda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple NATRO aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, NATRO’nun ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı ilk talepte nakden ve defaten tazminle mükelleftir. MÜŞTERİ’nin hukuka aykırı eylemleri sebebi ile NATRO aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde NATRO’nun davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ hangi gerekçe ile olursa olsun içerik bakımından NATRO’nun sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3.3.    NATRO, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle MÜŞTERİ, kendilerine internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol edeceklerdir. Kendilerine ulaşan bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran MÜŞTERİ’ye aittir. NATRO, sunucularından sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal, T.C. Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan veya doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir.
 
4.3.4.    MÜŞTERİ ne suretle olursa olsun, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece NATRO’ya verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde NATRO’ya ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple MÜŞTERİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, NATRO’nun uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir.
4.3.5.    Taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. MÜŞTERİ’nin NATRO’dan hizmet satın alması, MÜŞTERİ’ye NATRO’nun Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile, know- how, ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, acentelik, bayilik, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, MÜŞTERİ’nin NATRO’nun açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aksi belirtilen durumlar haricinde sistem ve bilgi güvenliklerinden kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur.
4.3.6.    MÜŞTERİ’nin, hizmet kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde NATRO’nun bilgi silme, yayını durdurma, zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme, askıya alma gibi önlemler alma hakkı saklıdır. NATRO ayrıca bu ihlal sebebi ile sunulan hizmeti iptal edebilir ve işbu sözleşmeyi tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesih edebilir. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan MÜŞTERİ, NATRO’nun alacağı tedbirlere karşı hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz.
4.3.7.    MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında olan hosting hizmeti üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da NATRO’ ya bildireceğini aksi halde NATRO’nun uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile NATRO’dan resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talep edilmesi halinde MÜŞTERİ’nin sistemde kayıtlı bilgilerinin ve log kayıtlarının paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, NATRO’nun bu ve benzeri bilgilerin resmi makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı Yasa Uyarınca NATRO’ya hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halinde NATRO’nun erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, hukuka aykırılık teşkil eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, bu yönde talepler sebebi ile NATRO’nun aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, NATRO’ya karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya MÜŞTERİ’nin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. ve 9. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile Sınai Mülkiyet Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili tüm mevzuatın hükümlerini ihlal etmesi halinde hizmetler NATRO tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme   NATRO tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ uğradığı zararlarını NATRO’dan talep edemez veya rücu edemez.
4.3.8.    MÜŞTERİ, bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3.9.    NATRO tarafından muhafaza edilen farklı sunuculara ve sistemlere internet üzerinden gelecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, hacklenmelere ve her türlü kötü kullanıma karşı MÜŞTERİ gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Site’yi ve 3. maddede tanımlanan hizmetleri, NATRO’nun diğer müşterilerini veya üçüncü kişileri engelleyen veya NATRO’nun ya da üçüncü kişilerin sistemlerine veya ağlarına zarar veren veriyi/verileri depolamak için kullanmayacaktır (herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, MÜŞTERİ, NATRO’yu veya üçüncü kişileri engellediğini veya zarar verdiğini bildiği veya bilmesi gereken süreç veya programları çalıştıramaz. MÜŞTERİ, paylaşımlı hosting hizmetleri kapsamında web sitesinin aşırı sistem yükü yaratması, aşırı CPU, RAM ve Disk kullanımı ve başkaca sistemi yormaya yönelik sebeplerden verebileceği tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını, diğer NATRO MÜŞTERİ’lerinin servislerini aksatacak duruma neden olmasından ötürü doğacak zararları karşılayacağını ve NATRO’nun bu nedenlerden servislerini durdurulabileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.
4.3.10.    MÜŞTERİ, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının NATRO tarafından askıya alınabileceğini ve gerekli görülen tüm tedbir işlemlerinin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. NATRO dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde
belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.
MÜŞTERİ, NATRO’nun hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı NATRO’nun ve/veya 3. Kişi ve kurumların zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda NATRO ile mutabıktır.

4.3.11.    
a.    Paylaşılan e-posta barındırma sunucularının hiçbirinde kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir:

i.    Mail Bombing, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
ii.    Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
iii.    Spoofing/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim ya da mail gönderimi
iv.    Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri
v.    Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri
vi.    Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler
vii.    Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler
viii.    Yasa dışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango))
ix.    Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
b.    Fiziksel, Paylaştırılmış ve/veya Sanallaştırılmış sunucularda kabul edilmeyecek materyallere şunlar dahildir:
i.    Mail Bombing, Mailer Pro, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
ii.    Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri
iii.    Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır, marka, patent, tasarım tescilinden doğan hakların ihlali, eser sahipliğinden doğan hakların ihlali veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları - ihlalleri
iv.    Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri
v.    Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler
vi.    Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler
vii.    Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango) )
viii.    Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri

4.3.12.    Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde NATRO, anlaşmayı feshetme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ’nin Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.
İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dahil NATRO hizmetleri sadece izin verilen MÜŞTERİ kullanımı içindir. NATRO sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. NATRO sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.
Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. NATRO dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep
edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.
4.3.13.    Talep eden her kim olursa olsun, NATRO’nun Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.
Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak, yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili NATRO Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir.
Suistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. MÜŞTERİ’nin e-posta adresini güncel tutmak zorunda olduğu MÜŞTERİ’nin bilgileri dahilinde olmakla birlikte, bundan kaynaklanacak her türlü sorumluluk ve zararın tazmini MÜŞTERİ’ye aittir.

4.4.    Kaynak Kullanımı MÜŞTERİ;
4.4.1.    Mail gönderimlerinde "ek" olarak gönderilecek dosya boyutu maksimum 25 MB'dır.
4.4.2.    Kullanıcı saatte maksimum 100 mail gönderebilir. (Standart hosting paketlerinde geçerlidir. Bazı hosting paketlerinde limitler farklılık gösterebilir.)
4.4.3.    Gönderilen mailler herhangi bir anda 50'den fazla kullanıcıya gönderilemez.
4.4.4.    3 ay veya daha fazla süre ile erişim sağlanmayan (POP/IMAP, Webmail) mail hesapları durdurulur. Hesapların durdurulmasından sonraki 3. ayın sonunda ise hesap tamamen silinir.
4.4.5.    FTP upload/download için connection 256Kbit/second'dır.
4.4.6.    FTP'de bir kerede gönderilecek dosya boyutu maximum 10 MB'dır.
4.5.    Depolama, Yedekleme ve Güvenlik NATRO, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web Sitesi ve tüm Web Site içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen MÜŞTERİ Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ aşağıda bildirilen ve sayılmayan gerekli önlemleri almakla sorumludur:

i.    Mail içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek
ii.    Mail içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak
iii.    NATRO sunucularında tüm mail içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak
iv.    Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak

NATRO paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve NATRO’nun MÜŞTERİ’ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır, bu durum MÜŞTERİ’nin bilgisi dahilindedir.
NATRO, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ, NATRO’nun inisiyatifinde, NATRO’nun Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine veya çalışmasına zarar verecek şekilde hizmetleri kullanamaz.
MÜŞTERİ’nin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda NATRO kayıtları geçerli ve kesin delil olarak kabul edilecektir.

5.    ÜCRET VE ÖDEME

5.1.    MÜŞTERİ, NATRO Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır.
5.2.    NATRO hizmetleri OTOMATIK YENİLEME seçeneği sunmaktadır. Varsayılan ayar olarak otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece NATRO yenilenme süreleri geldiğinde Hizmetlerinizi otomatik olarak mevcut Hizmet süresi ile yenileyecek ve NATRO’nun o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden sipariş üzerinde belirttiğiniz Ödeme Metodu ile ödemeyi tahsil edecektir.
Satın aldığınız ürünlerle otomatik yenileme hizmetimize kaydolmuş olursunuz. Bu hizmet sayesinde ürünleriniz süreleri dolmadan kısa süre önce kayıtlı ödeme yönteminiz kullanarak güncel fiyatlardan otomatik olarak yenilenir, sizin ayrıca bir işlem yapmanız gerekmemektedir. Dilediğiniz takdirde NATRO hesabınızdan otomatik yenileme özelliğini iptal etme hakkına sahipsiniz. Otomatik yenileme talebinizin iptaline ilişkin NATRO’nun gönderdiği yazılı teyit olmaksızın bu özelliğin kapatıldığı iddiasında bulunulması mümkün değildir.
5.3.    MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve NATRO’nun 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden üç (3) gün önce gerçekleştirilecektir. NATRO’nun herhangi bir sebeple tahsilat yapamaması halinde MÜŞTERİ’nin aynı süre içerisinde NATRO’ya hizmet bedelini ödemesi MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.
5.4.    NATRO, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de belirtilmiş olunan NATRO’ya ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi ya da kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu NATRO hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir.
5.5.    Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi yahut anılan ödemeye ilişkin dekontun NATRO’ya ulaştırılmaması vb. hallerde MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici yahut kalıcı olarak hizmetin sonlandırılması sebebi ile veri kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiası ile NATRO’nun sorumluluğuna gidemeyeceğini ödemelerin düzenli yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin NATRO’ya yazılı bilgilendirme yapılmasının MÜŞTERİ’nin takibinde ve sorumluluğunda olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.
5.6.    NATRO’dan alınan hizmetin yenilenmesi sorasında ödenen ücretler iade edilmez.
5.7.    NATRO, enflasyondan, NATRO’nun tedarikçileriyle bağlantılı olarak malzeme maliyet fiyat artışından ve/veya herhangi bir yasa veya düzenlemeden kaynaklanan değişiklikler nedeniyle ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, 1 (bir) ay önceden bildirimde bulunarak fiyatlarını istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ’nin fiyat değişikliğini 1 (bir) aylık bildirim süresi içinde değerlendirme hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ’nin fiyat değişikliğini kabul etmemesi halinde, fiyat değişikliği MÜŞTERİ lehine olmadığı müddetçe, MÜŞTERİ’nin Sözleşme’yi iptal etme hakkı saklıdır. 

6.    SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ

6.1.    NATRO istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, NATRO Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site’de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, NATRO’nun Site’de yer alan sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
6.2.    MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya tüm NATRO politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, NATRO, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde sözleşmede aksi belirtilmedikçe durum karşı tarafa yazılı olarak ihtar edilir; söz konusu ihtarın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.
6.3.    MÜŞTERİ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, NATRO sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.
6.4.    MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile sonlandırabilir.

7.    UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

8.    MÜCBİR SEBEP

8.1.    Mücbir sebep, her hâlükârda bu hususlarla sınırlı olmaksızın; internet, veri, ağ, elektrik ve telekomünikasyon altyapısı ve tesislerindeki arızalar veya hatalar, yaygın siber saldırılar, siber suçlar, ağ saldırıları, (D)DoS saldırıları (Servis Dışı Bırakma Saldırıları), elektrik kesintileri, MÜŞTERİ’nin kullanımı için sağladığı ürün veya yazılımlardaki ayıplar, herhangi bir doğal afet, yıldırım veya yangın, iç karışıklıklar, hükümet önlemleri, seferberlik, savaş, terör saldırıları, ulaşımın engellenmesi, grev, lokavt, iş kesintileri, tedarikte durgunluk, bir veya daha fazla personelin hastalık nedeniyle devamsızlığı, salgın hastalıklar, pandemiler, ithalat ve ihracat engelleri anlamına gelecektir.

8.2.    Gecikme veya ifa etmemenin, bir mücbir sebep halinden kaynaklanması kaydıyla ve bu ölçüde, mücbir sebep halinden etkilenen taraf, işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünün ifasındaki gecikmeden veya işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü ifa etmemekten dolayı işbu Sözleşme’yi ihlal etmiş addedilmeyecektir ve diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep halinden etkilenen tarafın yükümlülüğünü ifa süresi, mücbir sebep hali ile orantılı olarak uzatılacaktır. Bu madde, muaccel ve ödenmemiş herhangi bir tutarı ödeme yükümlülüğüne uygulanmaz.

8.3.    Mücbir sebep halinin, başladığı tarihten itibaren bir (1) ayı aşan kesintisiz bir süre boyunca devam etmesi halinde, diğer taraf, mücbir sebep haline maruz kalan tarafa yapacağı yazılım bildirim ile işbu Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilir. Fesih bildiriminde, fesih bildiriminin yapıldığı tarihten itibaren yedi (7) günden az olmamak kaydıyla, Sözleşme’nin fesih tarihi belirtilecektir. Geçerli bir fesih bildirimi yapıldıktan sonra, işbu Sözleşme, bildirimde belirtilen fesih tarihinde sona erecektir.

9.    SORUMLULUK

MÜŞTERİ, aşağıdaki hükümleri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini kabul ve beyan eder:

a)    İşbu Sözleşme kapsamında NATRO’nun MÜŞTERİ’ye karşı sorumluluğu, MÜŞTERİ tarafından fiilen ödenen 12 aylık hizmet bedelini aşmayacaktır.
b)    NATRO’dan kaynaklanan doğrudan ve öngörülebilir kayıp ve zararlardan dolayı NATRO, MÜŞTERİ’ye karşı sorumlu olacaktır. NATRO, bu Sözleşme koşullarına uymazsa, işbu Sözleşme’yi ihlal etmesinin veya makul özen ve beceriyi kullanmamasının doğrudan ve öngörülebilir bir sonucu olarak MÜŞTERİ’nin maruz kaldığı kayıp veya zarardan sorumludur, ancak doğrudan ve öngörülebilir olmayan hiçbir kayıp veya zarardan sorumlu değildir. Meydana gelen zararın bir dizi ilgili olayı içerdiği durumlarda, bunlar bu hükümler tahtında tek bir olay olarak değerlendirilecektir. 
c)    NATRO, MÜŞTERİ’ye karşı sorumluluğunu, hukuka aykırı olacak şekilde sınırlamamaktadır. Bu kapsamda, (i) NATRO’nun veya çalışanlarının, temsilcilerinin veya alt yüklenicilerinin kusurundan kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmadan veya (ii) dolandırıcılık veya hileli yanlış beyanlardan doğan sorumluluğu sınırlandırılmamaktadır.
d)    NATRO, MÜŞTERİ’nin maruz kalabileceği ticari kayıplardan sorumlu değildir. MÜŞTERİ’nin ürünleri herhangi bir ticari veya mesleki amaçla veya yeniden satış amacıyla kullanması halinde, herhangi bir kar kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya fırsat kaybı ile ilgili olarak NATRO’nun MÜŞTERİ’ye karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır.
e)    NATRO’nun kontrolünde olup olmamasından bağımsız olarak, MÜŞTERİ’nin sistemi yeterli şekilde koruyamamasından kaynaklanan, herhangi bir virüs, Truva atı (Trojan horse) veya hizmetleri ya da sistemleri etkileyen başka bir devre dışı bırakma cihazı nedeniyle Müşteri’nin uğrayabileceğiniz doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarar ya da kayıptan NATRO sorumlu olmayacaktır.
f)    İşbu Sözleşme’nin tarafları olarak MÜŞTERİ ve NATRO, Sözleşme hükümlerini sanki Sözleşme’nin bir tarafıymış gibi uygulama hakkına sahip olabilecek üçüncü tarafların haklarını açıkça işbu Sözleşme kapsamı dışında tuttuğunu kabul ve beyan ederler.

10.    SON HÜKÜM
İş bu sözleşme bununla birlikte 9 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. NATRO gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. (Ücretlere ilişkin 5. madde hükmü saklıdır). MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden gayrikabili rücu olarak kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
Son Revizyon Tarihi: 07.05.2024

Destek Gerekirse 7/24 Buradayız
Dilediğiniz kanaldan, ihtiyaç duyduğunuz her an bize ulaşın
Çerezler Hakkında Bilgilendirme Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Natro’yu kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.