Gücünüzü x5 Katlayın
En Önemli 5 Özelliği 5 Kat Büyütün!
Süper Fiyat
+0 ,39
Sınırsız Pro SSD
Platform Tercihiniz?
Lütfen Web Sitenizi Barındırmak İstediğiniz Platformu Seçin*
*Bu seçimi dilediğiniz zaman tekrar değiştirebilirsiniz.
Linux
Windows
E-POSTA PAZARLAMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 
 
 
1. TARAFLAR İş bu sözleşme, Esentepe Mah, Elif Sok. No:4 Kat: 1 Şişli-İstanbul Türkiye adresinde mukim ve bu adreste ar-ge, ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve online destek hizmet faaliyetlerini yürüten, Zincirlikuyu Vergi Dairesi’nde 2580894962 vergi numarası ile kayıtlı bulunan Çizgi Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan Sonra NATRO olarak anılacaktır ile NATRO’ya ait web sitesi www.natro.com (bu “Site”) üzerinden NATRO ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle Site’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ ve/veya “Siz” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir. 
 
Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.natro.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. 
 
2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ MÜŞTERİ'nin NATRO’ya ait Site’den online hizmet başvurusu yapması, akabinde hizmetin aktivasyonu ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi Sözleşme süresizdir. 
 
3. HİZMET’İN TANIMI 3.1. NATRO’nun MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, e-posta pazarlama işlemlerinin yapılmasını sağlayan bir panel hizmetidir. NATRO MÜŞTERİ’ye sunduğu e-posta pazarlama paneli ile müşterinin kampanya oluşturarak e-posta mesajları hazırlamasını, izinli kontak listelerini yükleyerek uygun filtrelere göre segmente etmesini, ilgili listelere e-posta mesajının gönderilmesini, optimize edilerek ulaştırılmasını, gönderim sonrası kampanya performansı takibini ve raporlamasını içerir (verilen hizmet ile ilgili detaylara www.natro.com üzerinden erişilebilir).  
 
MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile Site’de yayınlanan tüm NATRO politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır. 
 
3.2. MÜŞTERİ’nin e-posta gönderim sayı limiti aylık olarak belirlencektir. Buna ilişkin NATRO tarafından belirlenen limit panelde MÜŞTERİ’ye bildirilir. Satın alınan aya tanımlı e-posta gönderim kredisi, ilgili ay içinde kullanılmaz ise, ay sonunda silinir, bir sonraki aya devredilemez. MÜŞTERİ tüm abonelik planlarının ve paketlerin NATRO tarafından sözleşme süresi içerisinde her zaman değiştirilebileceğini, her türlü değişikliğe muvafakati olduğunu kabul eder. 
 
 
4. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmenin kuruluş aşamasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait kimlik bilgilerinin yanlış veya eksik olduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, NATRO’ nun yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, NATRO işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın feshetme hakkına sahiptir. NATRO’nun bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ NATRO’dan sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir nam ve hesap altında tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, NATRO’nun, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 
 
4.2. MÜŞTERİ, NATRO MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda NATRO, sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. Her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve NATRO’nun sorumluluğuna gidemez. 
 
4.3. İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, NATRO Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve işlerlikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir: 
 
Mücbir sebepler (deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile sair beşeri afetler), 
 
Donanım arızaları, 
 
Periyodik Bakım prosedürleri veya NATRO’nun zaman zaman üstlendiği onarımlar, 
 
Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu veya diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın NATRO’nun kontrolü dışındaki veya NATRO tarafından öngörülemeyen nedenler 
 
MÜŞTERİ, NATRO’nun Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir. 
 
NATRO, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. 
 
4.3. MÜŞTERİ kendisine ait E-posta Pazarlama hesapları altında tutulan ve/ veya panele yüklenen tüm kayıtlardan, gönderim listelerinden, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur.  
 
4.4. NATRO, MÜŞTERİ’nin yürüttüğü e-posta pazarlama işlemlerinden kaynaklı üçüncü taraflar nezdinde doğabilecek zararlardan hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz. 
 
4.5. Gönderim listelerine gönderilen e-postaların içeriğinden yalnızca MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ kurum/kişi adını, markalarını ve görsel kimliklerini kullanma yetkisini NATRO’ya yalnızca e –posta pazarlama hizmetinin yürütülebilmesi amacıyla verir.   
 
4.6. NATRO, bu hizmet sözleşmesini, istenmeyen posta önleme (spam) ve gizlilik politikalarını ve / veya teklifleri değiştirebilir.  
 
4.7. NATRO, e-posta gönderimleri ve/veya listelerinde, “SpamŞikayeti” ve/veya hizmetin performansını riske atacak seviyede geçersiz e-posta adresi (hard-bounce) tespit ettiği durumlarda, MÜŞTERİ ile görüşerek ve önceden haber vermek kaydıyla servisi geçici ya da kalıcı olarak askıya alabilir.  MÜŞTERİ tarafından iş bu sözleşme konusu hizmetin kullanılabilmesi için, gönderim listelerinde bulunan tüm kişi ve kurum yazışma adresleri bakımından gerekli muvafakatin alınması zorunludur. MÜŞTERİ tarafından kendisine yahut ilgili kuruma bu şekilde bir gönderim yapılmasına muvafakati olmadığını, muvafakati var ise dahi bu izni geri çektiğini bildiren taraflara her ne nam ve hesap altında olursa olsun gönderim yapılamaz. MÜŞTERİ tarafından yapılan gönderim listesinden çıkmak istediğini beyan eden 3. Kişi ve kurumların varlığı halinde MÜŞTERİ bu kişi ve kurumların iletişim bilgilerini derhal sisteminden kaldırmakla ve talep halinde imha etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin ilgili mevzuat kapsamında gönderim listesinde bulunan kişi ve kurumlardan alınması zorunlu muvafakatleri almaması, geri alınan muvafakat var ise bununla ilgili talep edilen işlemleri yapmaması, gönderim listesinden çıkma talebi iletilmiş olan kişi ve kurumları gönderim listesinde tutması, ilgili listeden çıkarılsa dahi uhdesinde barındırmaya devam etmesi vb. hallerde MÜŞTERİ’nin hukuka aykırılık iddiasına taraf olması halinde MÜŞTERİ bu şikayet ve ihtilaflar bakımından tek başına kusursuz sorumluluğu bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 
 
4.8. MÜŞTERİ; hizmet(ler)in kapsamında, üçüncü şahıslara ait iletişim bilgileri, e-posta adresi vb. herhangi bir kişisel verinin kendisine sunulmasının KVK Kanunu’na aykırı şekilde yer almadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ NATRO tarafından sunulan iş bu sözleşme konusu hizmetin kullanılabilmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununa uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin NATRO sistemine eklediği alıcılar ve bunlara yönelik kişisel veriler dışında, NATRO sisteminden yararlanan diğer kişiler tarafından NATRO sistemine eklenen bütün kişisel verilerin, MÜŞTERİ’nin erişimine kapalı olduğu MÜŞTERİ’nin bilgileri dahilindedir. 
 
MÜŞTERİ’nin çeşitli yazılımlar kullanmak suretiyle, Panel üzerindeki erişimine kapalı verilere ulaşması ve/veya erişimine kapalı sistemlere giriş yapması halinde; NATRO, maddi, manevi tüm tazminat hakları saklı olmak üzere, iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak ve herhangi bir ön bildirime gerek olmaksızın derhal feshedecektir. MÜŞTERİ’nin bu maddeye aykırı davranışı/ davranışları nedeniyle NATRO’nun bilcümle şikayet ve dava hakkı saklıdır. 
 
 
4.9. MÜŞTERİ’nin; KVKK uyarınca kanunda kişisel verinin niteliğine göre belirlenmiş olan yükümlülüklere uyması zorunludur. MÜŞTERİ tarafından hizmetin kullanılması bakımından gerekli olması sebebi ile, öncelikle 3. Kişi ve kurumlara ait kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veriler hakkında kullanıcıları kanuna uygun şekilde bilgilendirme ve aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi, ardından ilgili verilerin elde bulundurulması, işlenmesi, paylaşılması, pazarlama faaliyetlerine konu edilmesi vb. hususlarda kanun kapsamında gerekli tüm muvafakatleri alması gerekmektedir. MÜŞTERİ tarafından alınan bu muvafakatlerin ibrazı her dönemde NATRO tarafından talep edilebilecek olup, böyle bir talebin varlığı halinde ibrazı zorunludur. MÜŞTERİ’nin ilgili mevzuata aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde herhangi bir ispata gerek duyulmaksızın NATRO iş bu sözleşme kapsamında sunulan hizmeti durdurabilir, yavaşlatabilir, askıya alabilir ve/veya tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesih edebilir. Bu seçeneklerden birinin NATRO tarafından kullanılması diğer seçeneklerin kullanılmayacağı yahut bu haktan vazgeçmiş olduğu şeklinde yorumlanamaz. MÜŞTERİ’nin KVKK kapsamında elinde bulunduracağı, işleyeceği ve/veya paylaşacağı kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler bakımından ihtilaf ve hukuka aykırılık iddiası halinde MÜŞTERİ’nin tek başına sorumlu olacağı MÜŞTERİ tarafından iş bu hizmeti satın almakla birlikte peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. Bu yönde bir şikayet yahut hukuka aykırılık iddiasının NATRO’ya yöneltilmesi halinde, MÜŞTERİ tarafından ivedi olarak hukuki ihtilafa dahil olunarak kusursuz şekilde sorumlu olduğunun bildirileceği taraflarca kararlaştırılmıştır. NATRO’nun MÜŞTERİ’nin KVKK’nın ilgili hükümlerine aykırı eylemleri sebebi ile her ne nam ve hesap altında olursa olsun maddi ve manevi zarara uğraması halinde, MÜŞTERİ tarafından 3. Kişi ve kurumların uğraması muhtemel zararlar da dahil olmak üzere tüm zarar derhal ilk talepte nakden ve defaten ayrıca bir mahkeme kararına gerek olmaksızın NATRO’ya ödenecektir. MÜŞTERİ’nin ilgili mevzuat ve hukuka aykırı eylemleri sebebi ile NATRO’yu zarara uğratması halinde, ilgili zararın tazmininden iş bu sözleşmede yer alan herhangi bir maddeyi defi olarak sunmak sureti ile kaçınma imkanı olmadığı MÜŞTERİ tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. MÜŞTERİ NATRO tarafından talep edilmesi halinde KVKK uyarınca yapılması gereken bilgilendirme ve alınması gerekli muvafakatlerin asıllarını ilk talepte derhal NATRO ile paylaşmak zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  
 
Yine MÜŞTERİ tarafından Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında; başta Ticari İletişime İlişkin Esaslar, Ticari elektronik ileti gönderme şartı, Ticari elektronik iletinin içeriği, Alıcının ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı başlıklı maddeleri olmak üzere bu kanun kapsamında düzenlenmiş ve bununla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm hukuki düzenlemelere uygun hareket edilmesinin iş bu sözleşme konusu hizmetin sunulabilmesi için gerekli şartlardan olduğu bilinmektedir.  MÜŞTERİ tarafından öncelikle ticari iletişime geçilecek kişi ve kurumlardan kanun kapsamında gerekli izinlerin alınması şarttır. Yine iletilerde bu kanun kapsamında aranan tüm şartların sağlanmasından MÜŞTERİ tek başına sorumludur. İlgili kanun kapsamında NATRO’nun aracı hizmet sağlayıcı sıfatı ile, MÜŞTERİ tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığı MÜŞTERİ’nin bilgileri dahilindedir.  
 
MÜŞTERİ tarafından ilgili mevzuata aykırı hareket edildiğinin NATRO tarafından tespiti halinde iş bu sözleşme derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak NATRO tarafından fesih edilecektir. MÜŞTERİ tarafından böyle bir durumda hak kaybı iddiasında bulunulamaz ve her ne nam ve hesap altında olursa olsun bir zarar iddiası ileri sürülemez. Bunun yanı sıra NATRO’nun bu sebeple uğradığı ve uğraması muhtemel tüm maddi ve manevi zararlar iş bu sözleşme konusu hizmet bedeli ile bağlı olmaksızın ilk talepte MÜŞTERİ tarafından tazmin edilecektir. NATRO 3. Kişi ve kurumlar tarafından kendisine iletilen tüm hukuka aykırılık iddiaları sebebi ile iş bu sözleşme konusu hizmeti derhal bildirimsiz olarak durdurma, iptal etme, sonlandırma, askıya alma, kısıtlama haklarını saklı tutmaktadır. Bu sebeple sunulan hizmetin durdurulması halinde MÜŞTERİ tarafından NATRO’ya ödenmiş olan hizmet bedelinin iadesi talep edilemez. Bu durum MÜŞTERİ tarafından peşinen, gayri kabili rücu olacak kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.   
 
 
4.10. MÜŞTERİ Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya Site ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, e-posta pazarlama paneli üzerinden yürütülen tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. NATRO, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. 
 
4.11. MÜŞTERİ işbu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı kabul ve taahhüt eder. 
 
4.12. MÜŞTERİ hizmet dahilinde sisteminde muhafaza edeceği tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve KVKK kapsamı da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, NATRO’yu her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple NATRO aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, NATRO’nun ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. MÜŞTERİ’nin hukuka aykırı eylemleri sebebi ile NATRO aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde NATRO’nun davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ hangi gerekçe ile olursa olsun İÇERİK bakımından NATRO’nun sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
4.13. NATRO, yasal mercilerden gelen bir talep olmadığı sürece sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmekle ve herhangi bir sansür uygulamakla yükümlü değildir. Bu nedenle MÜŞTERİ, hizmet dahilinde kullanacağı bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol edeceklerdir. Bilgilerin doğruluğundan ve içeriğinden dolayı meydana gelebilecek zararlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran MÜŞTERİ’ye aittir. NATRO, e-posta hizmeti üzerinden yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal, TC. Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan veya doğacak tüm maddi ve manevi zararda sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. 
 
4.14. MÜŞTERİ ne suretle olursa olsun, 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapamaz.  MÜŞTERİ tarafından NATRO’nun talep etmesi halinde 3. Kişi ve kurumlardan alınan tüm onay ve muvafakatlerin derhal ibrazı zorunludur. 
 
4.15. Taraflar birbirlerinin ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunmayacaktır. MÜŞTERİ’nin NATRO’dan hizmet satın alması, MÜŞTERİ’ye NATRO’nun Fikri ve Sınai Haklar Hukuku mevzuatından kaynaklanan hakları ile, know-how, ticari bilgi, ticari sır vb. nitelikte şirketin iç işleyişi ve sunulan hizmetlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olmak, ortaklık, kullanım hakkı vb. haklar sağlamayacak olup, MÜŞTERİ’nin NATRO’nun açık ve yazılı muvafakati olmaksızın sunulan hizmet sebebi ile öğrenilen hiçbir bilgiyi 3. Kişi ve kurumlarla yazılı yahut sözlü olarak paylaşma imkanı olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, aksi belirtilen durumlar haricinde sistem ve bilgi güvenliklerinden kendisi sorumludur ve kendi servislerinin kullanımı sırasında bilgi güvenliğinin sağlanmasından kendisi sorumludur. 
 
4.16. MÜŞTERİ’nin, hizmet kullanım şartlarının ihlalinden haberdar olunduğu takdirde NATRO’nun bilgi silme, hizmeti durdurma, askıya alma zararlı içerikleri / listeleri bloke etme, erişimi engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır. Ayrıca kullanma şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan MÜŞTERİ, NATRO’nun alacağı tedbirlere karşı hiçbir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamaz. 
 
4.17. MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında olan hizmet üzerinde 5651 sayılı yasa gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da NATRO’ ya bildireceğini aksi halde NATRO’nun uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahhüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile NATRO’dan resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talepte bulunulması halinde MÜŞTERİ’nin sistemde kayıtlı bilgilerinin ve log kayıtlarının paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, NATRO’nun bu ve benzeri bilgilerin resmi makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı Yasa Uyarınca NATRO’ya hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halinde NATRO’nun erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, askıya alınması, hizmetin ve hizmet sözleşmesinin iptali de dahi olmak üzere hukuka aykırılık teşkil eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu peşinen gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, bu yönde talepler sebebi ile NATRO’nun aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, NATRO’ya karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya MÜŞTERİ’nin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. Ve 9. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmesi halinde hizmetler NATRO tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme NATRO tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ uğradığı zararlarını NATRO’dan talep edemez veya rücu edemez. 
 
4.18. MÜŞTERİ, bu kullanım hakkını kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz, aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
 
4.19. NATRO tarafından muhafaza edilen farklı sunuculara ve sistemlere internet üzerinden gelecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, hacklenmelere ve her türlü kötü kullanıma karşı MÜŞTERİ gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür.  
 
4.20. MÜŞTERİ, panele yüklediği e-posta listelerin ve oluşturduğu içeriklerin KVKK ve ilgili sair mevzuat ve düzenlemere aykırı olmadığını, adli sicil kaydı, sosyal güvenlik numarası veya herhangi bir banka kartı numarası içermeyeceğini taahhüt eder. Bu nevi bilgilerin panelde barındırılmasından dolayı tek hukuki ve cezai sorumlunun kendisi olduğu peşinen kabul ve taahhüt eder.  
 
4.21. Bu sözleşmede belirtilmemiş olsa bile yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde NATRO, anlaşmayı tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesih etme hakkını saklı tutar.  
 
NATRO hizmetleri sadece izin verilen MÜŞTERİ kullanımı içindir. NATRO sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dahildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. NATRO sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder. 
 
Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. MÜŞTERİ’ nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. NATRO dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir. 
 
4.22. MÜŞTERİ, hizmet kapsamında gönderdiği e-posta içeriğinde yer alan başlık, konu satırı ve içeriğin tamamının hatalı, gerçek dışı yanıltıcı ve/ veya yanlış yönlendirici nitelikte olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
MÜŞTERİ e-posta içeriğine geçerli ve doğru bir fiziki adres, diğer iletişim bilgilerini eklemeyi, her e-postada “kimden” ve “kime” adreslerinde, NATRO hizmetini kullanarak e-posta gönderen veya gönderilmesini sağlayan tek kişi olarak geçerli, doğru ve sahte olmayan bir kurum kimliğini yazmayı, gönderilen herhangi bir mesajın "konu" satırının, e-posta mesajının kendisinde yer alan hususla ilgili yanıltıcı ya da yanıltıcı olmamasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.     
 
MÜŞTERİ bu hizmet kapsamında gönderdiği her e-posta iletisine, abonelerin posta listenizden kendilerini kaldırmalarına izin veren bir "abonelikten çık(unsubcription)" bağlantısını dahil eder. MÜŞTERİ bu bağlantıyı kaldırmamayı veya devre dışı bırakmamayı kabul ve tahhüt eder. MÜŞTERİ e-posta alımından vazgeçenlerin isteklerini ivedilikle işleme koyacağını taahhüt eder.  MÜŞTERİ, abonlikten çıkış talebini yerine getirme şartı olarak hiç bir şekilde herhangi bir ücret isteyemez, alıcının e-posta adresi dışında başka bir bilgi vermesini isteyemez.  
 
 
5. NATRO’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
Talep eden her kim olursa olsun, NATRO’nun Hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır. 
 
Genel Hizmet Sözleşmesi Şartları’nda belirtilen ilgili maddelere ek olarak, yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili NATRO Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suiistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. E-postanın alınmadığı, okunmadığı vb. iddiaların sunulması mümkün olmadığı gibi, e-posta adresinin güncel olarak korunmasına ilişkin sorumluluk da yalnız ve ancak MÜŞTERİ’ye aittir. 
 
Tüm NATRO MÜŞTERİleri, Bayileri Hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar. 
 
Çok sayıda HTML oluşturma aracının mevcut olması nedeniyle, NATRO tarafından, HTML mesajlarının tüm alıcıların e-posta programlarında düzgün bir şekilde görüntüleneceği yönünde hiçbir garanti verilemez. 
 
NATRO, e-posta pazarlama paneli üzerinden gönderilen tüm e-posta mesajlarının e-posta standartlarına uyması için gerekli tüm önlemleri alır, ancak mesajların tüm e-posta platformlarında tutarlı görüneceği yönünde garanti veremez.  
 
NATRO, platform üzerinden gönderilen mesajları MÜŞTERİ adına saklar. Gönderim listelerinin saklanması MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.  
 
NATRO sözleşme süresi boyunca aşağıdaki sayılan hizmetleri MÜŞTERİ’ye sunacaktır; 
 
MÜŞTERİ tarafından yüklenen kişi listelerinin depolanması, Otomatik olsun veya olmasın, e-posta gönderme, E-posta teslimatı verilerinin saklanması ve analizi, Yeniden hedefleme ekranı, Abonelik iptali ve Etkilenen Kullanıcı bilgilerinin toplanması, İzinlerin toplanması (Kullanıcının kendi verilerini kendi sitesinden almak için NATRO e posta pazarlama panelindeki formun kullanılması durumunda) 
 
Bu bağlamda NATRO uygun teknik ve örgütsel önlemlerin uygulanması için yeterli güvence sağladığını, böylece uygulamaların verilerin korunması ile ilgili gereklilikleri karşıladığını taahhüt eder. 
 
NATRO kişisel verileri yalnızca MÜŞTERİ talimatlarına uygun olarak gerçekleştirmek amacıyla işlemeyi taahhüt eder. Bu nedenle, NATRO, kişisel verilerin tamamını veya bir kısmını ücretsiz olarak kabul etmemeyi, kiralamamayı, aktarmamayı veya başka şekilde iletmemeyi ve kişisel bilgileri Genel Kullanım Koşullarında belirtilenler dışındaki amaçlar için kullanmamayı kabul eder. 
 
NATRO, özellikle risk yönetimi ve MÜŞTERİ’nin posta listelerinin kalitesinin değerlendirilmesi ile ilgili hususlarda MÜŞTERİ gönderim listesi ve içeriklerini, bir güvenilirlik puanı oluşturmak amacıyla, yurtiçi ve yurtdışı üçüncü taraf sağlayıcılara iletme hakkını saklı tutar. Bu verilerin iletilmesi, NATRO tarafından geçerli kurallara uygun olarak gerçekleştirilecektir. 
 
MÜŞTERİ, hizmetin verimliliğinin arttırılması amacıyla NATRO’nun e-posta alıcılarının davranışlarını izleyebileceğini ve analiz edilebileceğini peşinen kabul ve taahhtüt eder. 
 
 
6. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Karşılıklı Hak ve Yükümlülükler 
 
MÜŞTERİ, Sözleşme kapsamında alınacak olan hizmet süresince ve devamında gerek aşağıda sayılan ve düzenlenen hususlar gerek de https://www.natro.com/sozlesmeler/detay/gizlilik-sozlesmesi bağlantısında yer alan NATRO Gizlilik ve KVK hakkındaki düzenleme ve politikaları kabul ettiğini peşinen kabul ve beyan eder.  
 
MÜŞTERİ, Sözleşme kapsamında İşlenen Kişisel Verilerin NATRO’nun uhdesinde bulunduğunu ve uhdesinde kalacağını ve bu Kişisel Veriler bakımından süresiz olarak sır saklama yükümlülüğüne tabi olacağını açıkça kabul, beyan ve taahhüt eder. 

MÜŞTERİ hali hazırda Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin tüm süreçlerinin KVK Düzenlemeleri’ne uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
MÜŞTERİ, panelde yer alan kişisel veriler dahi tüm bilgi ve verilerin KVK ile ilgili yasal düzenlemeler ve sair hukuki düzenlemelere uygun şekilde yalnızca kullanılacağını peşinen kabul beyan ve taahhüt eder.  
 
MÜŞTERİ, NATRO tarafından sözleşme konusu hizmetin gereği(raporlamalar vb.) kendisine aktarılan Kişisel Veriler’in güvenliğini sağlar, Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak İşlenmesini önlemek için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alır.  
 
MÜŞTERİ, işbu sözleşme kapsamında panele yüklediği tüm kişisel veriler bakımından ilgili kişilerden gerekli ve zorunlu tüm yazılı onayları aldığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu sebeple NATRO’ya yöneltilecek tüm talepler bakımından tek sorumlunun kendisi olduğunu, NATRO’nun bu sebeple uğrayacağı/ uğradığı tüm maddi ve manevi zararı derhal tazmin edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
NATRO, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak ve yaptırmaktadır. 
 
MÜŞTERİ de bu kapsamda NATRO ile girdiği ticari ilişkide eriştiği bilgiler ve kanun kapsamında kişisel veri olarak nitelendirebilecek her türlü bilgi ve belgeyi hukuka uygun olarak saklamak, erişilmesini ve işlenmesini engellemek adına her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını taahhüt etmektedir. 
 
İş bu sözleşme süresi sonunda dahi MÜŞTERİ ve NATRO KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerin korunması, muhafazası ve ilgili süreler sonunda silinmesi, anonimleştirilmesi veya yokedilmesi işlemlerini yapacağını kabul ve taahhüt eder. 
 
7. Istenmeyen Posta (SPAM) Ile Mücadele Ilkesi Sözleşme kapsamında sunulan hizmet MÜŞTERİ tarafından istenmeyen e-posta iletilerinin (spam) gönderilmesi için kullanılamaz. 
 
NATRO, e-posta gönderimleri ve/veya listelerinde, “SpamŞikayeti” ve/veya hizmetin performansını riske atacak seviyede geçersiz e-posta adresi (hard-bounce) tespit ettiği durumlarda, MÜŞTERİ ile görüşerek ve önceden haber vermek kaydıyla servisi geçici ya da kalıcı olarak askıya alabilir.  
 
NATRO istenmeyen toplu e-postaların ve/veya diğer yetkisiz e-postaların, mesajların veya kampanyaların ağına girmesini, ağda kalmasını önlemek için her türlü önlem (yasal, teknik veya başka türlü) alma hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılması nedeniyle MÜŞTERİ tarafından sözleşme tek taraflı feshedilemez, maddi ve manevi tazminat talep edilemez.    
 
Spam veya diğer istenmeyen toplu e-posta etkinliği ile bağlantılı olarak feshedilen veya iptal edilen hizmetler para iadesi yapılmayacağı MÜŞTERİ tarafından peşinen kabul edilir.  
 
MÜŞTERİ e-posta pazarlama hizmetlerini yalnızca açıkça tercih etmiş veya size e-posta göndermek için mevzuata uygun olarak izim vermiş kişilere göndermek amacıyla kullanır. NATRO tarafından talep edilmesine ragmen MÜŞTERİ tarafından bu izni gösterir bilgi ve belge ibraz edilmez ise aynı e-posta adresine tekrak gönderim yapılamaz.  
 
 
8. YASAKLANAN KULLANIMLAR MÜŞTERİ, NATRO hizmetlerini kullanarak, pornografi, diğer cinsel içerikli materyaller, yasa dışı ürünler veya hizmetler, saadet zincirleri, zincir mektuplar, çok seviyeli pazarlama kampanyaları, iş ortağı ve ağ pazarlama materyalleri veya NATRO’nun uygunsuz olduğunu düşündüğü diğer içeriklere bağlantılar içeren veya bu içerikleri gösteren e-posta kampanyaları gönderemez. 
 
Sözleşme kapsamın e-posta pazarlama platformunda aşağıdaki başlıklar yasaktır: o Kilo kaybı o Döviz, sahte hisse ve borsa işlemlerinin değişimi o Evde iş teklifleri “hızlıca zengin ol” sözlerini, finansal paketlerini ve piramit planlarını yapma o Evden çalışarak online ortamda para kazanın ve daha fazla müşteri elde edin o Cinsel içerikli pornografi veya e-ticaret o Erektil problemler için çözümler o İşe alım için ısrarcı talepler  o Tanımlanmış bir reklamverenden iletişim almak için açık onay vermemiş olan kişilerin adreslerini içeren siyasi bir kurum/kişiye ait (konsolosluk, hükümet listeleri vb.) listelere gönderim yapılması. Bir Konsolosluğa veya Elçiliğe bir e-posta adresinin verilmiş olması, e –posta pazarlamna için izin verildiğinin bir kanıtı sayılmaz. o İlk Kriptopara Arzı ya da İlk Dijital Para Arzı (Initial Coin Offering - ICO) Teklifi  o Eczacılık ürünleri o Gıda, bitkisel ve vitamin takviyeleri o Online ticaret, günlük ticaret ipuçları ve borsa ile ilgili içerikler o Kumar hizmetleri, ürünleri veya ipuçları, diğer para oyunları o Kredi düzeltme ve borçlardan kurtulma olanakları o Brokerleri veya kiralama hizmetlerini listeleme o Başka bir marka gibi görünen sahte veya “çakma” ürünler o Tazminat, falcılık ve astroloji o Kumar ve diğer para oyunları o Arkadaşlık hizmetleri o LinkedIn ve Viadeo gibi sosyal ağlardan edinilen bağlantılara iletişim vb ahlak ve kanuna aykırı içerik. 
 
İçeriklerin bu yönergelere uygun olduğundan emin olmak, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. NATRO, bu koşullara uyduğundan ve kabul edilebilir standartları dahilinde işlem yapıldığından emin olmak için MÜŞTERİ hesabını izleyebilir. 
 
MÜŞTERİ’nin hizmetleri NATRO’nun altyapısına veya sunucularına bağlı ağlarına zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek veya aşırı yükleyebilecek veya Hizmetlerin diğer Kullanıcılar tarafından kullanılmasını engelleyebilecek her türlü kullanımı yasaktır. 
 
Mevcut hizmete ya da diğer müşteri hesaplarına ya da NATRO’nun bünyesindeki bilgisayar ve ağ sistemlerine izinsiz olarak erişmek, hacking ya da farklı bir yöntem ile erişmeye çalışmak yasaktır. Buna ilişkin NATRO’nun bilcümle şikayet, talep ve dava hakkı saklıdır.  
 
Hizmetlerin, yasadışı veya sahtekarlık faaliyetleriyle ilgili ürün veya hizmetlerin satılması veya bu tür faaliyetlerin teşvik edilmesi amacıyla kullanılması ve özellikle yasadışı uyuşturucularla ilgili faaliyetler, hack programları, bombaların montajı veya oluşturulması için talimatlar, El bombaları veya diğer silahlar, çocuklara karşı şiddet içeren veya şiddeti teşvik eden malzemeler hakkında bilgi içermesi yasaktır. 
 
Hizmetlerin Telefonla pazarlama, e-posta pazarlaması, istenmeyen posta önleme, kimlik avı koruması veya kişisel verilerin korunması ile ilgili geçerli kurallara aykırı kullanımı yasaktır. 
 
9. CAYMA HAKKI ve İADE KOŞULLARI MÜŞTERİ Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 15 gün içerisinde cayma hakkınına sahiptir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce,  

o Aylık alınan paketlerde müşteri hiç bir e-mail atmadıysa (hizmet ifa olmadıysa) tam para iadesi yapılır. 
o Aylık alınan pakette müşteri başarılı e-mail gönderimi yaptıysa (hizmet ifa olduysa,) para iadesi yapılmaz.
o Yıllık alınan paketlerde müşteri hiç mail atmadıysa 15 gün içinde iptal edip, tam para iadesi alabilir.  
o Yıllık alınan paketlerde müşteri başarılı mail gönderdiyse, 15 gün içinde iptal edip, bir aylık indirimsiz fiyat (liste fiyatı), toplam ödenen fiyattan çıkarılarak, para iadesi yapılır. 
 
10. ÜCRET VE ÖDEME 
 
10.1. MÜŞTERİ, NATRO Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır. 
 
10.2. NATRO hizmetleri OTOMATIK YENİLEME seçeneği sunmaktadır. Varsayılan ayar olarak otomatik yenileme seçeneği kullanılan Hizmetler için otomatik yenileme seçeneği iptal edilmediği sürece NATRO yenilenme süreleri geldiğinde Hizmetlerinizi otomatik olarak mevcut Hizmet süresi ile yenileyecek ve NATRO’nun o tarihte uygulamada olan fiyatları üzerinden sipariş üzerinde belirttiğiniz Ödeme Metodu ile ödemeyi tahsil edecektir. 
 
Satın aldığınız ürünlerle otomatik yenileme hizmetimize kayıt olmuş olursunuz. Bu hizmet sayesinde ürünleriniz süreleri dolmadan kısa süre önce kayıtlı ödeme yönteminiz kullanarak güncel fiyatlardan otomatik olarak yenilenir, sizin ayrıca bir işlem yapmanız gerekmemektedir. Dilediğiniz takdirde NATRO hesabınızdan otomatik yenileme özelliğini iptal etme hakkına sahipsiniz. Otomatik yenileme talebinizin iptaline ilişkin NATRO’nun gönderdiği yazılı teyit olmaksızın bu özelliğin kapatıldığı iddiasında bulunulması mümkün değildir. 
 
10.3. MÜŞTERİ, OTOMATİK YENİLEME’ye devam ettiği sürece bir sonraki yenileme döneminde ve NATRO’nun 1 (bir) ay öncesinde web ve/veya e-posta yolu ile MÜŞTERİ’ye duyurduğu hizmet bedelleri karşılığında kendiliğinden yenileneceğini kabul eder. İlgili servis ücretlerinin tahsilatı kredi kartı hesabından yenilenme tarihinden üç (3) gün önce gerçekleştirilecektir. 
 
10.4. NATRO, MÜŞTERİ’nin banka havalesi yolu ile ödemeyi seçmesi durumunda Site’de belirtilmiş olunan NATRO’ya ait banka hesabına, başvuru sırasında MÜŞTERİ bilgilerinde belirtilen kişi yada kurum adına açılmış hesaptan 7 (yedi) takvim günü içerisinde havalenin gerçekleşmesi sonucu NATRO hizmet aktivasyonunu yapar ve MÜŞTERİ’yi bilgilendirir. Banka Havalesi/EFT metodu ile yapılan ödemelerde, ödeme açıklamasında sipariş kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Ödemelere ait tüm masraflar MÜŞTERİ’ye aittir. 
 
Hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi yahut anılan ödemeye ilişkin dekontun NATRO’ya ulaştırılmaması vb. hallerde MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici yahut kalıcı olarak hizmetin sonlandırılması sebebi ile veri kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiası ile NATRO’nun sorumluluğuna gidemeyeceğini ödemelerin düzenli yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin NATRO’ya yazılı bilgilendirme yapılmasının MÜŞTERİ’nin takibinde olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. 
 
10.6. NATRO’dan alınan hizmetin yenilenmesi sorasında ödenen ücretler iade edilmez. 
 
11. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ 
 
11.1. NATRO istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, NATRO Hizmetlerini kullanmaya devam ederek Site’de belirtilen ve zaman zaman değişebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, NATRO’ nun Site’de yer alan sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 
 
11.2. MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya tüm NATRO politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, NATRO, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. 
 
Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa yazılı olarak ihtar edilir; söz konusu ihtarın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir. 
 
11.3. MÜŞTERİ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, NATRO sözleşmeyi sonlandırabilir, hizmeti durdurabilir, askıya alabilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez. 
 
11.4. MÜŞTERİ Sözleşmeyi alınan Hizmetin sitede belirtilen yenileme tarihine kadar istediği anda OTOMATİK YENİLEME’yi kaldırması yolu ile sonlandırabilir. 
 
12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
 
İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır. 
 
 
13. MÜCBİR SEBEP 
 
13.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir. 
 
13.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır. 
 
14. SON HÜKÜM 
 
İş bu sözleşme bununla birlikte 14 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. NATRO gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini ve NATRO’ya ait internet sitesinde yayınlandığı tarih itibari ile geçerli olacağını peşinen gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt eder. 
 
 
Destek Gerekirse 7/24 Buradayız
Dilediğiniz kanaldan, ihtiyaç duyduğunuz her an bize ulaşın
Çerezler Hakkında Bilgilendirme Alışveriş deneyiminizi geliştirmek ve hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. Natro’yu kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.